خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1   -  نمايش ركوردهاي 1تا 1
گفتار بدون عمل از عوامل خشم و غضب خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : الصف
شمول خشم و غضب خداوند نسبت به منافقان
گفتار بدون عمل از عوامل خشم و غضب خداوند
ضرورت پرهیز از نفاق و دوگانگی در گفتار و عمل
معرفی نفاق به‌عنوان...
كلمات كليدي :شعار بدون عمل ,خدا و منافقان ,خشم خدا ,دورى از نفاق ,شعار بدون عمل ,شعار بدون عمل ,عمل به گفتار ,حقیقت نفاق ,

كلمات كليدي مشابه :
غضب خدا
غضب خداوند