خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  97   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
بیرون آوردن فرعونیان از باغها و منازلشان توسط خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 57 سوره : الشعراء
بیرون آوردن فرعونیان از باغها و منازلشان توسط خداوند
كلمات كليدي :باغهاى فرعونیان ,پیروى کردن فرعونیان ,باغهاى فرعونیان ,منازل فرعونیان ,

بیرون آوردن فرعونیان از باغها و منازلشان توسط خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 58 سوره : الشعراء
بیرون آوردن فرعونیان از باغها و منازلشان توسط خداوند
كلمات كليدي :باغهاى فرعونیان ,پیروى کردن فرعونیان ,باغهاى فرعونیان ,منازل فرعونیان ,

انتساب مشکلات و گرفتاری‌ها به وجود موسی و مؤمنان بنی‌اسرائیل ازسوى فرعونیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 131 سوره : الاعراف
جهل فرعونیان به ناشی شدن حوادث خوب و بد از قضا و قدر الهی
جهل فرعونیان به ناشیشدن حوادث خوب و بد از قضا و قدر الهی
انتساب نیکی‌ها به لیاقت...
كلمات كليدي :فرعونیان و بنی اسرائیل ,تقدیرات خدا ,جهل فرعونیان ,خود شایسته بینی فرعونیان ,فرعونیان و بنی اسرائیل ,فرعونیان و موسی ,قضا و قدر ,

وعده خدا به موسی در مورد غرق شدن فرعونیان در آب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : الدخان
دستور خداوند به موسی براى عبور از رود نیل
وعده خدا به موسی در مورد غرق شدن فرعونیان در آب
نقش ایمان و عمل صالح در سعادت اخروى و دستیابی به...
كلمات كليدي :غرق شدن فرعونیان ,عبور از نیل ,غرق شدن فرعونیان ,غرق شدن فرعونیان ,ثمره نیکوکارى ,

خنده فرعونیان نسبت بر آیات و معجزات الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : الزخرف
خنده فرعونیان نسبت بر آیات و معجزات الهی
كلمات كليدي :تمسخر فرعونیان ,تمسخر فرعونیان ,فرعونیان و معجزه ,

وعده دروغین فرعونیان به آزادسازى بنی‌اسرائیل درصورت رفع عذاب دنیوى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 134 سوره : الاعراف
وعده دروغین فرعونیان به آزادسازى بنی‌اسرائیل درصورت رفع عذاب دنیوى
مراجعه فرعونیان به موسی به منظور رفع گرفتارى و عذاب دنیوى
وعده فرعونیان...
كلمات كليدي :اسارت بنی اسرائیل ,اسارت بنی اسرائیل ,فرعونیان و بنی اسرائیل ,عذاب دنیوى ,فرعونیان و موسی ,فریبکارى فرعونیان ,کفر فرعونیان ,گرفتارى فرعونیان ,

گرفتارى فرعونیان به لعنت خداوند و کیفرهاى سخت او در دنیا و آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 99 سوره : هود
گرفتارى فرعونیان به لعنت خداوند و کیفرهاى سخت او در دنیا و آخرت
كلمات كليدي :کیفر فرعونیان ,لعنت فرعونیان ,کیفر فرعونیان ,

ملعون بودن فرعونیان در دنیا و زشترویی آنان در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : القصص
ملعون بودن فرعونیان در دنیا و زشترویی آنان در آخرت
كلمات كليدي :فرعونیان در آخرت ,ملعون بودن فرعونیان ,فرعونیان در دنیا ,زشت رویی فرعونیان ,فرعونیان در آخرت ,

پیشوائی فرعون براى بردن مردم بسوى آتش جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 41 سوره : القصص
پیشوائی فرعون براى بردن مردم بسوى آتش جهنم
تنهائی و بی یاورى فرعونیان در قیامت
كلمات كليدي :پیشوایان به سوى آتش ,ائمه ضلال ,بی یاورى فرعونیان ,پیشوایان به سوى آتش ,تنهایی فرعونیان ,فرعون به سوى جهنم ,پیشوایان به سوى آتش ,فرعون و فرعونیان ,فرعونیان در قیامت ,

شکافته شدن دریا براى بنی‌اسرائیل و غرق شدن فرعونیان در آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 50 سوره : البقرة
شکافته شدن دریا براى بنی‌اسرائیل و غرق شدن فرعونیان در آن
كلمات كليدي :بنی اسرائیل و فرعونیان ,شکافتن دریا ,غرق شدن فرعونیان ,بنی اسرائیل و فرعونیان ,معجزات موسی ,

كلمات كليدي مشابه :
کفر فرعونیان
منش فرعونیان
غرق فرعونیان
غرق شدن فرعونیان
فرعونیان و خدا
شر فرعونیان
جهل فرعونیان
فسق فرعونیان
بی یاورى فرعونیان
تنهایی فرعونیان
فرعون و فرعونیان
فرعونیان در قیامت
انکار فرعونیان
تاریخ فرعونیان
فرعونیان و موسی