خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1   -  نمايش ركوردهاي 1تا 1
تقدم زمانی عصر نوح بر موسی و ابراهیم و اقوام عاد و ثمود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : الذاریات
تمرد قوم نوح از فرمان خداوند و گرفتارى آنان به عذاب الهی دراثر آن
تقدم زمانی عصر نوح بر موسی و ابراهیم و اقوام عاد و ثمود
سربرتافتن قوم...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,نافرمانی از خدا ,عصر نوح ,قوم نوح ,عتاب نوح ,

كلمات كليدي مشابه :
عصر نوح