خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  680   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
پشیمانی مجرمان از اعمال خود پس از مشاهده عذاب در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 54 سوره : یونس
عدالت خداوند و نفی ستم از ساحت او در مجازات مجرمان
خوددارى مجرمان از اظهار پشیمانی در قیامت
تمایل گنهکاران به دادن همه دارایی‌هاى ممکن براى...
كلمات كليدي :پشیمانی مجرمان ,عدالت خدا ,خوددارى از ندامت ,رشوه گنهکاران ,رهایی از عذاب ,شدت عذاب ,عدالت در مجازات ,عذاب قیامت ,مشاهده عذاب ,مجرمان در قیامت ,مجازات مجرمان ,پشیمانی مجرمان ,کینه نداشتن بهشتیان ,

انتقام سخت خداوند از مجرمان و فسادانگیزان و مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : الصافات
انتقام سخت خداوند از مجرمان و فسادانگیزان و مشرکان
اشتراک گمراه و گمراه کننده در عذاب قیامت
كلمات كليدي :انتقام خداوند ,خدا و مجرمان ,انتقام خداوند ,عذاب در قیامت ,عذاب گمراه ,عذاب گمراه کننده ,عذاب مجرمان ,عواقب فسادانگیزى ,

ناامیدى مجرمان از خلاصی از عذاب خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : الزخرف
سبک نشدن عذاب مجرمان در جهنم
ناامیدى مجرمان از خلاصی از عذاب خدا
كلمات كليدي :جاودانگی عذاب ,سبک نشدن عذاب ,جاودانگی عذاب ,عذاب مجرمان ,

گرفتارى مجرمان در غل و زنجیر در روز قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : ابراهیم
گرفتارى مجرمان در غل و زنجیر در روز قیامت
كلمات كليدي :زنجیرشدن مجرمان ,عذاب مجرمان ,مجرمان در قیامت ,زنجیرشدن مجرمان ,

زبانه کشیدن شعله‌هاى دوزخ براى سوزاندن پوست سر و صورت و اندام مجرمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : المعارج
زبانه کشیدن شعله‌هاى دوزخ براى سوزاندن پوست سر و صورت و اندام مجرمان
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,آتش دوزخ ,عذاب کافران ,عذاب مجرمان ,

عذاب طغیانگران و کافران و مجرمان با عذابی شدید و بیمانند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 25 سوره : الفجر
عذاب طغیانگران و کافران و مجرمان با عذابی شدید و بیمانند
كلمات كليدي :عذاب طغیانگران ,عذاب طغیانگران ,عذاب مجرمان ,کافران در قیامت ,

شدت و سختی عذاب کافران و مجرمان در آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 25 سوره : القیامة
شدت و سختی عذاب کافران و مجرمان در آخرت
كلمات كليدي :عذاب اخروى ,عذاب اخروى ,عذاب کافران ,عذاب مجرمان ,

درافتادن کافران و مجرمان به آتش دوزخ در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : الانشقاق
درافتادن کافران و مجرمان به آتش دوزخ در قیامت
كلمات كليدي :عذاب کافران ,عذاب مجرمان ,عذاب کافران ,

عذاب کافران و مجرمان در آتش سوزناک دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الانفطار
عذاب کافران و مجرمان در آتش سوزناک دوزخ
كلمات كليدي :عذاب کافران ,عذاب مجرمان ,عذاب کافران ,

محرومیت کافران و مجرمان در آخرت از هرچیزى جز عذاب دردناک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 30 سوره : النبأ
محرومیت کافران و مجرمان در آخرت از هرچیزى جز عذاب دردناک
كلمات كليدي :مجرمان در قیامت ,مجرمان در قیامت ,کافران در قیامت ,

كلمات كليدي مشابه :
عذاب مجرمان
خدا و مجرمان
ظلم مجرمان
مجرمان در جهنم
چهره مجرمان
مجرمان در قیامت
لباس مجرمان
دنیاگروى مجرمان
هراس مجرمان
مجرمان در دوزخ
مجازات مجرمان
آگاه از مجرمان
افعال مجرمان
سخنان مجرمان
انتقام از مجرمان