خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  658   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
عذاب جنیان کافر همانند کافران از انسانها در آتش جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : الجن
کافران و ظالمان از جن و انس هیزمهاى آتش دوزخ
عذاب جنیان کافر همانند کافران از انسانها در آتش جهنم
فرشتگان، بندگان ارجمند خدا نه فرزندان وى
كلمات كليدي :جنیان دوزخی ,جنیان ظالم ,جنیان کافر ,عذاب جنیان ,هیزمهاى دوزخ ,جنیان دوزخی ,عذاب ظالمان ,عذاب کافران ,هویت فرشتگان ,

اختلاف عقیده و عمل گروه‌هاى جن با یکدیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الجن
اختیار و آزادى جنیان در انتخاب راه هدایت و ضلالت
تاکید جنیان به وجود زمینه هدایت در بین آنان با اشاره به اختیار و آزادى؟
اختلاف جنیان در نیکوکارى...
كلمات كليدي :اختلاف جنیان ,اختیار جنیان ,جنیان بدکار ,گروههاى جن ,اختلاف جنیان ,جنیان نیکوکار ,هدایت جنیان ,

گرفتارى جنیان به شرک دراثر خوش باورى و حسن ظن به رهبران خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : الجن
اعتراف جنیان به باورهاى باطل خود در شرک‌ورزى به خدا قبل از شنیدن قرآن
گرفتارى جنیان به شرک دراثر خوش باورى و حسن ظن به رهبران خود
كلمات كليدي :شرک جنیان ,شرک ورزى جنیان ,شرک جنیان ,

اختلاط کافران جن و انس در دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : الاعراف
عذاب چند برابر براى اغواشدگان و رهبران آنان در دوزخ
اختلاط کافران جن و انس در دوزخ
برخورد دوزخیان با یکدیگر
نفرین پیروان گمراه بر رهبران...
كلمات كليدي :اختلاط در دوزخ ,عذاب اغوا شدگان ,کافران انس ,عذاب چند برابر ,برخورد دوزخیان ,پیروان گمراه ,مسئولیت پیروان ,تکلیف جنیان ,کافران جن ,جنیان کافر ,عذاب جنیان ,درگیرى دوزخیان ,اختلاط در دوزخ ,عذاب دوزخ ,نفرین دوزخیان ,مسئولیت رهبران ,نفرین بر رهبران ,نفرین بر دوزخیان ,نفرین خداوند ,

ایمان آوردن عده‌اى از جنیان به قرآن و یگانگی خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : الجن
عمومیت دعوت پیامبر اکرم و رسالت آن حضرت نسبت به جن و انس
ایمان آوردن عده‌اى از جنیان به قرآن و یگانگی خدا
توجه خطابهاى قرآن به جن و انسان
دعوت...
كلمات كليدي :ایمان جنیان ,رسالت پیامبر ,ایمان جنیان ,خداپرستی جنیان ,مسئولیت جنیان ,خطابهاى قرآن ,دعوت قرآن ,مخاطبان قرآن ,مخاطبهاى قرآن ,

گوش فرادادن عده‌اى از جنیان به قرآن و ایمان آنان در اثر آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الجن
تاکید مبلغان جن بر ایمان خود بر قرآن و تعالیم آن
گوش فرادادن عده‌اى از جنیان به قرآن و ایمان آنان در اثر آن
الزام مؤمنان به ترس از خداوند و...
كلمات كليدي :ایمان جنیان ,تبلیغ جنیان ,ایمان جنیان ,جنیان مؤمن ,جنیان و قرآن ,ترس مؤمن ,

معقولنبودن اعتقاد به زن و فرزندداشتن خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : الجن
معقول نبودن اعتقاد به زن و فرزندداشتن خدا
شیوع عقاید باطل و خرافی درمورد زن و فرزند داشتن خدا در بین سفیهان از جن
بیزارى جنیان مسلمان از نسبتهاى...
كلمات كليدي :بی فرزندى خدا ,بی همسرى خدا ,سفیهان جن ,جنیان مسلمان ,جنیان و خرافات ,جنیان و شیطان ,بی فرزندى خدا ,

آفرینش جنیان ازسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 100 سوره : الانعام
ادعاى واهی مشرکان درمورد فرزندداشتن خداوند
تقدیس و تنزه خداوند از نسبتهاى نارواى مشرکان
اعتقاد گروهی از مشرکان به وجود شریکانی از جن...
كلمات كليدي :آفرینش جنیان ,ادعاهاى مشرکان ,اعتقادات مشرکان ,الوهیت جنیان ,توحید در الوهیت ,بی فرزندى خدا ,تقدیس خداوند ,تنزیه خدا ,آفرینش جنیان ,خالق و مخلوق ,شریکان خدا ,

اعتراف جنیان به اعجاز قرآن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : الجن
تبلیغ عده‌اى از جنیان همنوعان خود را به ایمان به خدا و پرهیز از شرک
اطلاع پیامبر از حیات جن ازطریق وحی
جن موجوداتی داراى عقل و شعور و مسئولیت...
كلمات كليدي :اعجاز قرآن ,ایمان جنیان ,پیامبر و جنیان ,علم پیامبر ,تبلیغ جنیان ,تکلیف جن ,جن و قرآن ,عقل جن ,مسئولیت جن ,وجود جن ,جنیان و قرآن ,اعجاز قرآن ,

ضلالت و گمراهی، در اثر نپذیرفتن دین حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : الاحقاف
ضلالت و گمراهی، در اثر نپذیرفتن دین حق
عدم امکان نجات از عذاب خدا در عدم اجابت دعوت کننده خدا
حکایت دعوت جنیان خطاب به قوم خود
انحصار ولایت...
كلمات كليدي :آثار حق ناپذیرى ,اسباب گمراهی ,اسباب هلاکت ,جنیان و قوم آنها ,دعوت جنیان ,آثار حق ناپذیرى ,نافرمانی خدا ,ولایت خدا ,نجات از عذاب ,

كلمات كليدي مشابه :
عذاب جنیان
جنیان و غیب
عجز جنیان
شرک جنیان
محاکمه جنیان
مسئولیت جنیان
اختیار جنیان
جنیان کافر
جنیان مؤمن
جنیان دوزخی
جنیان گمراه
جنیان و قوم آنها
دعوت جنیان
جنیان در جهنم
آفرینش جنیان