خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  9   -  نمايش ركوردهاي 1تا 9
سنت خداوند در هلاکت امتهاى پیشین درقبال کفر و استکبار آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : القمر
بیان هلاکت امتهاى پیشین در قرآن براى عبرت مردم
سنت خداوند در هلاکت امتهاى پیشین درقبال کفر و استکبار آنان
كلمات كليدي :عاقبت استکبار ,پندگیرى از تاریخ ,امتهاى پیشین ,سنت خدا ,عاقبت استکبار ,

مخالفت سنت خداوند با نابودکردن جوامع گامبردارنده در راه اصلاح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 117 سوره : هود
وجود صالحان، مانع نابودى جامعه و فرودآمدن عذاب الهی
مخالفت سنت خداوند با نابودکردن جوامع گام بردارنده در راه اصلاح
حق بزرگ مصلحان بر جوامع...
كلمات كليدي :جوامع اصلاح طلب ,صالحان در جامعه ,عذاب جامعه ,نابودى جامعه ,جوامع اصلاح طلب ,حق مصلحان ,سنت خدا ,موانع نابودى ,فرمان براى نابودى ,

سنت خداوند در به هلاکت رساندن یا تعذیب سخت جوامع نافرمان قبل از برپائی قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 58 سوره : الاسراء
سنت خداوند در به هلاکت رساندن یا تعذیب سخت جوامع نافرمان قبل از برپائی قیامت
نافرمانی بسیارى از یهودیان
هلاکت امتهاى پیشین دراثر استهزا...
كلمات كليدي :عذاب الهی ,برپایی قیامت ,تعذیب جوامع ,جامعه نافرمان ,سنت خداوند ,عذاب الهی ,نافرمانی یهود ,هلاک امتها ,

سنت خداوند در پیروزى حق علیه باطل
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 172 سوره : الصافات
یارى خداوند براى مؤمنان در پیروزى بر کافران
سنت خداوند در پیروزى حق علیه باطل
شکنجه مومنان از سوى کافران تنها بجرم مومن بودن آنان
وعده...
كلمات كليدي :حق و باطل ,پیروزى بر کافران ,پیروزى حق ,حق و باطل ,سنتهاى خداوند ,یارى خداوند ,مؤمنان و کافران ,مؤمنان و کفار ,

سنت خداوند در تعذیب ظالمان و کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 83 سوره : هود
سنت خداوند در تعذیب ظالمان و کافران
نشاندار بودن سنگهایی که بر سر قوم لوط فرود آمد
كلمات كليدي :سنت خدا ,عذاب ستمگران ,سنت خدا ,عذاب قوم لوط ,

سنت خداوند در کیفر امتهاى سرکش و طغیانگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : القمر
فروریختن سیلاب ویرانگر و بنیانکن بر قوم نوح
سنت خداوند در کیفر امتهاى سرکش و طغیانگر
كلمات كليدي :سنت خدا ,عذاب خدا ,امتهاى سرکش ,سنت خدا ,قوم نوح ,

سنت خداوند در مهلت و بخشیدن به گمراهان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 75 سوره : مریم
گرفتارشدن گمراهان متنعم به کیفر دنیوى و یا برپائی قیامت
سنت خداوند در مهلت و بخشیدن به گمراهان
كلمات كليدي :سنتهاى خداوند ,کیفر دنیوى ,سنتهاى خداوند ,برپائی قیامت ,گرفتار گمراهان ,گمراهان متنعم ,مهلت به گمراهان ,

سنت خداوند در مهلت دادن به مجرمان تا زمانی معین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 129 سوره : طه
سنت خداوند در مهلت دادن به مجرمان تا زمانی معین
كلمات كليدي :سنتهاى خداوند ,سنتهاى خداوند ,مهلت به مجرمان ,

سنت خداوند در درهم شکستن شهرهاى اقوام ستمکار و جایگزینی آنها با دیگران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الانبیاء
سنت خداوند در درهم شکستن شهرهاى اقوام ستمکار و جایگزینی آنها با دیگران
خطر هلاکت مؤمنان بر اثر القائات رفیقان کبفکر
كلمات كليدي :سنتهاى خداوند ,هلاکت ستمکاران ,سنتهاى خداوند ,هلاکت در پی رفاقت ,

كلمات كليدي مشابه :
سنت خدا
سنت خداوند