خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  92   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
خداوند، پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آندوست
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 65 سوره : مریم
خداوند بیمثل و بیمانند
صبر و شکیبائیورزیدن در پرستش خداوند
خداوند، پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آندوست
كلمات كليدي :پروردگار آسمانها ,بی مانندى خدا ,پرستش خدا ,شکیبائی در پرستش ,پروردگار آسمانها ,پروردگار زمین ,پروردگار کائنات ,همتا براى خدا ,

خداوند یگانه پروردگار زمین و آسمانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : الرعد
تشبیه موحد و مشرک به بینا و کور یا نور و ظلمت
خداوند یگانه پروردگار زمین و آسمانها
خداوند آفریننده همه چیز و یگانه غالب
بی خاصیت و بی اثربودن...
كلمات كليدي :پروردگار آسمانها ,بصیرت موحد ,پروردگار آسمانها ,پروردگار زمین ,تاریکی شرک ,خالق موجودات ,صفات خداوند ,کورى مشرک ,موحد و مشرک ,معبودهاى مشرکان ,

نازل کردن قرآن، رحمتی از پروردگار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : الدخان
نازل کردن قرآن، رحمتی از پروردگار
فیصله یافتن هر گونه کارى در شب نزول قرآن به نحوى استوار
كلمات كليدي :رحمت پروردگار ,رحمت پروردگار ,نزول قرآن ,

توحید و خالقیت پروردگار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 62 سوره : غافر
توحید و خالقیت پروردگار
كلمات كليدي :توحید پروردگار ,خاصیت پروردگار ,توحید پروردگار ,

سلطنت و حاکمیت خدا بر آسمان و زمین و موجودات دیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : النبأ
مقهورشدن آدمیان و کام بر نیاوردن آنان دربرابر عظمت الهی در قیامت
بخشندگی خداوند رحمان و لطف و رحمت او به بندگان پارسا در بهشت
سلطنت و حاکمیت...
كلمات كليدي :پروردگار آسمانها ,انسان در قیامت ,بخشندگی خدا ,پارسایان در بهشت ,پروردگار آسمانها ,پروردگار زمین ,حاکمیت خدا ,سلطنت خدا ,

مامورشدن پیامبر به قرائت به نام پروردگار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : العلق
مامورشدن پیامبر به قرائت به نام پروردگار
لزوم احترام و تعظیم نام خداوند
كلمات كليدي :قرائت به نام پروردگار ,ماموریت پیامبر ,قرائت به نام پروردگار ,تعظیم نام خدا ,

اعتراف شیطان به ترس از عذاب پروردگار عالمیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : الحشر
بیزارىجوئی شیطان از اعمال و کردار کافران و پیروان خود
اعتراف شیطان به ترس از عذاب پروردگار عالمیان
شیطانیبودن رفتار منافقان در خیانت به...
كلمات كليدي :عذاب پروردگار ,پیروان شیطان ,ترش شیطان ,خیانت پیشگی منافقان ,ترس شیطان ,شیطان در قیامت ,شیطان و کافران ,منافقان و شیطان ,نیرنگ بازى شیطان ,عذاب پروردگار ,همکارى با منافقان ,نیرنگ مشرکان ,همکارى با متجاوزان ,

ماموریت پیامبر در دعوت به سوى پروردگار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 87 سوره : القصص
ماموریت پیامبر در دعوت به سوى پروردگار
نهی کردن پیامبر از روى گرداندن وى از قرآن
كلمات كليدي :دعوت به پروردگار ,ماموریت پیامبر ,وظیفه پیامبر ,دعوت به پروردگار ,روى گرداندن از قرآن ,

تکرار پاسخ اول موسی به فرعون درباره پروردگار، در قالب عبارتی دیگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 28 سوره : الشعراء
تکرار پاسخ اول موسی به فرعون درباره پروردگار، در قالب عبارتی دیگر
كلمات كليدي :پاسخ موسی ,معرفی پروردگار ,پاسخ موسی ,

خداوند، پروردگار حقیقی انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : یونس
جدایی کامل حق از باطل و هدایت از گمراهی
خداوند، پروردگار حقیقی انسان
نکوهش روى گردانندگان از عبادت خدا پس از روشن شدن حق
كلمات كليدي :خدا و انسان ,حق و باطل ,پروردگار حقیقی ,روشن شدن حق ,خدا و انسان ,ربوبیت خدا ,رویگردانی از خدا ,رویگردانی از عبادت ,هدایت و گمراهی ,

كلمات كليدي مشابه :
سخن پروردگار
امر پروردگار
حکم پروردگار
لطف پروردگار
پروردگار شرق
خشم پروردگار
وحی پروردگار
پروردگار عرش
کرم پروردگار
پروردگار مکه
لقاء پروردگار
عبادت پروردگار
یگانگی پروردگار
قرائت به نام پروردگار
توصیف پروردگار