خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  37   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
افکندن جهنمیان در جایی تنگ در جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الفرقان
در غل و زنجیربودن جهنمیان در جهنم
نفرین جهنمیان بر خویشتن در جهنم
افکندن جهنمیان در جایی تنگ در جهنم
نفرین بر ثمودیان کافر
تخاصم کفار...
كلمات كليدي :جهنمیان در جهنم ,جهنمیان در جهنم ,جهنمیان در جهنم ,جهنمیان در جهنم ,جهنمیان در جهنم ,جهنمیان در جهنم ,زنجیرشدن جهنمیان ,نفرین جهنمیان ,نفرین بر ثمود ,نفرین به یکدیگر ,

پاسخ تحقیرآمیز و شدیداللحن خداوند به درخواست جهنمیان براى برگشت به دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 108 سوره : المؤمنون
پاسخ تحقیرآمیز و شدیداللحن خداوند به درخواست جهنمیان براى برگشت به دنیا
كلمات كليدي :بازگشت به دنیا ,تحقیر جهنمیان ,درخواست جهنمیان ,عتاب به جهنمیان ,بازگشت به دنیا ,

ترشرویی جهنمیان و سوختن چهره‌شان با آتش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 104 سوره : المؤمنون
ترشرویی جهنمیان و سوختن چهره‌شان با آتش
توصیه اکید به وصیت قبل از فرارسیدن مرگ
كلمات كليدي :ترشرویی جهمیان ,چهره جهنمیان ,وضعیت جهنمیان ,وصیت هنگام مرگ ,

اعتراف جهنمیان به گمراهی و بدبختی خود در دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 106 سوره : المؤمنون
اعتراف جهنمیان به گمراهی و بدبختی خود در دنیا
كلمات كليدي :اعتراف جهنمیان ,اعتراف جهنمیان ,

خسران و زیانکارى انسان دراثر انکار معاد و نافرمانی خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الاحقاف
شمول عذاب کفر و انکار معاد به حال جن و انسان
خسران و زیانکارى انسان دراثر انکار معاد و نافرمانی خدا
سرانجام کافران و منکرین معاد از تمامی...
كلمات كليدي :اسباب زیانکارى ,انکار معاد ,عذاب جن ,نافرمانی خدا ,اسباب زیانکارى ,سرانجام کافران ,عذاب کفر ,منکرین معاد ,

چشیدن جهنمیان از آبهاى گندیده و سوزان و گونه‌هاى متفاوت عذاب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 58 سوره : ص
چشیدن جهنمیان از آبهاى گندیده و سوزان و گونه‌هاى متفاوت عذاب
كلمات كليدي :عذابهاى جهنمیان ,عذابهاى دوزخ ,

جاودانگی در دوزخ در اثر سبکی کفه میزان اعمال در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 103 سوره : المؤمنون
جاودانگی در دوزخ در اثر سبکی کفه میزان اعمال در قیامت
زیان رسانیدن جهنمیان به خود و ماندگارى همیشگی آنان در جهنم
كلمات كليدي :اعمال در قیامت ,جاودانگی در دوزخ ,زیانکارى جهنمیان ,ماندگارى در دوزخ ,زیان رسانی به خود ,اعمال در قیامت ,

زیانکارى قابیل درپی کشتن برادر خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 30 سوره : المائدة
پیروى قابیل از هواى نفس و دستگشودن او به قتل هابیل
زیانکارى قابیل درپی کشتن برادر خویش
پیروى قابیل از هواى نفس و دست گشودن او به قتل هابیل
حسادت...
كلمات كليدي :آثار قتل ,پیروى از هوس ,زیانکارى قابیل ,عوامل قتل ,آثار قتل ,قتل هابیل ,

توبیخ جهنمیان به جهت استهزاء مؤمنان در دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 110 سوره : المؤمنون
احتجاج خداوند با جهنمیان پشیمان و خواهان بازگشت به دنیا
توبیخ جهنمیان به جهت استهزاء مؤمنان در دنیا
تاثیر فراموشی یاد خدا در سوء عاقبت
كلمات كليدي :استهزاء به مؤمنان ,بازگشت به دنیا ,توبیخ جهنمیان ,خدا و جهنمیان ,فراموشی خدا ,سوء عاقبت ,استهزاء به مؤمنان ,

زیانکارى کسانی که جز اسلام دینی دیگر می‌جویند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 85 سوره : آل عمران
اسلام، تنها دین موردقبول و رضایت خداوند
زیانکارى کسانی که جز اسلام دینی دیگر می‌جویند
كلمات كليدي :پیروى از اسلام ,خدا و اسلام ,پیروى از اسلام ,دین مقبول ,عوامل زیانکارى ,

كلمات كليدي مشابه :
زیانکارى جهنمیان
زیانکارى قابیل
زیانکارى انسان
زیانکارى کافران
اسباب زیانکارى
زیانکارى منافقان
عوامل زیانکارى
زیانکارى مشرکان
زیانکارى گنهکاران
زیانکارى کفار
زیانکارى مفتریان
خدا و جهنمیان
لباس جهنمیان
بهشتیان و جهنمیان
توبیخ جهنمیان