خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  110   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آگاهی خداوند به تکتک موجودات و روزى رساندن به آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 60 سوره : العنکبوت
روزى دادن خداوند به انسانها و جاندارانی که قادر به ذخیره روزى خود نیستند
آگاهی خداوند به تکتک موجودات و روزى رساندن به آنها
نهراسیدن از...
كلمات كليدي :روزى رسانی خدا ,رزاقیت خداوند ,علم خداوند ,هجرت براى خداوند ,روزى رسانی خدا ,روزى انسانها ,روزى رسانی خدا ,روزى مهاجر ,روزى موجودات ,مهابت مسلمانان ,موانع هجرت ,منافع هجرت ,هجرت از مکه ,

نوید بازداشتن آسیب کافران از مؤمنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 84 سوره : النساء
شدت عذاب و سختگیرى خداوند بر کافران
ماموربودن پیامبر (ص) به اقدام فردى بر جهاد درصورت خوددارى دیگران
دستور خداوند به پیامبر (ص) در تشویق مؤمنان...
كلمات كليدي :آسیب رسانی کافران ,عذاب الهی ,جهاد پیامبر ,وظایف پیامبر ,ترک جهاد ,تشویق به جهاد ,سخت گیرى خدا ,آسیب رسانی کافران ,کافران و مؤمنان ,آسیب رسانی کافران ,کیفر کافران ,

خوددارى قوم مدین از آسیب رسانی به شعیب به احترام قبیله او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 91 سوره : هود
بی‌اعتنائی کافران به هشدارها و اندرزهاى پیامبران
بهانه‌جوییهاى پوچ و بی‌اساس مشرکان درمقابل پیامبران
جهل کافران نسبت به نیرو و قدرت معنوى...
كلمات كليدي :آسیب رسانی به شعیب ,بی اعتنایی به پیامبران ,بی اعتنایی کافران ,کافران و پیامبران ,مشرکان و پیامبران ,نیروى پیامبران ,تهدید شعیب ,جهل کافران ,آسیب رسانی به شعیب ,شعیب و قوم مدین ,قدرت معنوى ,بهانه جویی مشرکان ,نیرومندى خدا ,

پلیدى سبب زیان آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : الانفال
تفکیک انسانهاى پاک‌سرشت از ناپاکان از طریق آزمایش الهی
اجتماع آلودگان و ناپاکان در دوزخ
پلیدى سبب زیان آدمی
روانبودن ازدواج مردان پاک...
كلمات كليدي :زیان آدمی ,آزمایش الهی ,آزمودن انسانها ,آلودگان در دوزخ ,اسباب زیان ,شناخت پاکان ,زیان آدمی ,شناخت ناپاکان ,ازدواج با ناپاکان ,

جاودانگی در دوزخ در اثر سبکی کفه میزان اعمال در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 103 سوره : المؤمنون
جاودانگی در دوزخ در اثر سبکی کفه میزان اعمال در قیامت
زیان رسانیدن جهنمیان به خود و ماندگارى همیشگی آنان در جهنم
كلمات كليدي :اعمال در قیامت ,جاودانگی در دوزخ ,زیانکارى جهنمیان ,ماندگارى در دوزخ ,زیان رسانی به خود ,اعمال در قیامت ,

هشدار صالح (ع) به عذاب سخت الهی درپی آسیب رساندن به ناقه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 156 سوره : الشعراء
برحذرداشتن ثمودیان از آسیب رساندن ناقه به از سوى صالح
هشدار صالح (ع) به عذاب سخت الهی درپی آسیب رساندن به ناقه
هشدار به پیامبر اکرم مبنی...
كلمات كليدي :آسیب رسانی به شتر ,ثمود و شتر ,هشدار به ثمود ,عذاب درپی سرپیچی ,آسیب رسانی به شتر ,هشدار به پیامبر اکرم ,

ابلاغ رسالت و اتمام حجت هود بر قوم عاد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 57 سوره : هود
ابلاغ رسالت و اتمام حجت هود بر قوم عاد
تهدید مشرکان به عذاب الهی ازسوى هود
حفاظت و نگهبانی خداوند بر همه چیز
ناتوانی مشرکان از رساندن زیان...
كلمات كليدي :ابلاغ رسالت ,اتمام حجت ,عذاب الهی ,تهدید مشرکان ,حفاظت خدا ,زیان رسانی به خدا ,نگهبانی خدا ,ابلاغ رسالت ,هود و عاد ,عذاب مشرکان ,ناتوانی مشرکان ,هود و مشرکان ,نگهبانی از مرز ,

سوگند خداوند به زیانکار بودن و زیان دیدگی آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : العصر
سوگند خداوند به زیانکار بودن و زیان دیدگی آدمی
كلمات كليدي :زیان دیدگی انسان ,زیانکارى انسان ,سوگندهاى خدا ,زیان دیدگی انسان ,

زیان رساندن به خود به علت ظلم بر آیات الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : الاعراف
زیان بیعملان در قیامت
زیان رساندن به خود به علت ظلم بر آیات الهی
كلمات كليدي :ظلم بر آیات ,انسان در قیامت ,زیان بی عملان ,زیان رساندن به خود ,ظلم بر آیات ,

توهم مشرکان در مورد دخالت بتها در سود و زیان آدمی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 106 سوره : یونس
نفی دخالت بتها و معبودهاى دروغین در نفع و ضرر آدمی
توهم مشرکان در مورد دخالت بتها در سود و زیان آدمی
نهی از خواندن بتها و معبودهاى دروغین
اطلاق...
كلمات كليدي :اسباب زیان ,اسباب ضرر ,اسباب نفع ,بی تاثیرى بت ,خواندن بت ,ظلم بت پرستی ,منشا بت پرستی ,توهم مشرکان ,معبودهاى دروغین ,اسباب زیان ,ظلم شرک ,مصداق ظلم ,منشاء بت پرستی ,شمارش نفسها ,

كلمات كليدي مشابه :
زیان رسانی به خدا
زیان رسانی به خود
آسیب رسانی به شتر
یارى رسانی خدا
روزى رسانی خدا
ضرر رسانی معبودان
یارى رسانی به مؤمنان
آزار رسانی به ایوب (ع)
آسیب رسانی کافران
آسیب رسانی به شعیب
روزى رسانی خداوند
زیان کفر
زیان به خود
زیان جانبی
زیان مالی