خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  28   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
شنوایی و دانایی خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 34 سوره : یوسف
شنوایی و دانایی خداوند
اجابت دعاى یوسف و دفع نیرنگ زنان مصر از او
دعاى یوسف و درخواست کمک از خداوند در مقابل نیرنگ زنان مصر
كلمات كليدي :دانایی خدا ,شنوایی خدا ,دانایی خدا ,دعاى یوسف ,یوسف و زنان مصر ,

شنوایی و دانایی خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 220 سوره : الشعراء
شنوایی و دانایی خداوند
كلمات كليدي :دانایی خدا ,شنوایی خدا ,دانایی خدا ,

دانایی و حکمت خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 110 سوره : التوبة
دانایی خداوند به احوال و کردار منافقان
شک و تردید دائم در دل منافقان
دانایی و حکمت خداوند
كلمات كليدي :احکام منافقان ,احوال منافقان ,تردید منافقان ,حکمت خدا ,دانایی خدا ,مسجد ضرار ,احکام منافقان ,کردار منافقان ,

خداوند، آفریننده و دانا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 86 سوره : الحجر
خداوند، آفریننده و دانا
كلمات كليدي :خالقیت خدا ,خالقیت خدا ,صفات خدا دانایی ,

بخشیدن پسران و دختران از سوى خدا به هر که او خود بخواهد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 50 سوره : الشورى
بخشیدن پسران و دختران از سوى خدا به هر که او خود بخواهد
توانایی و دانایی خداوند
نازایی زنان بر حسب مشیت الهی
كلمات كليدي :اعطاى فرزند ,فرزند پسر ,توانایی خدا ,دانایی خدا ,مشیت خدا ,فرزند دختر ,نازایی زنان ,اعطاى فرزند ,

جواز طلاق دادن زن پس از سوگند به ترک آمیزش با او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 227 سوره : البقرة
جواز طلاق دادن زن پس از سوگند به ترک آمیزش با او
اختیار شوهر بین طلاق و آمیزش جنسی پس از سوگند به ترک آن
شنوایی و دانایی خداوند
كلمات كليدي :آمیزش با زن ,ترک آمیزش ,طلاق پس از ایلاء ,طلاق جایز ,حقوق شوهر ,دانایی خدا ,شنوایی خدا ,آمیزش با زن ,

اضلال انسان هدایت شده در اثر گناه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 115 سوره : التوبة
نفی مؤاخذه قبل از بیان حکم
دانایی خداوند به هر چیز
اضلال انسان هدایت شده در اثر گناه
نهی پیامبر (ص) از اصرار زیاد در هدایت کافران
كلمات كليدي :اضلال هدایت شدگان ,مؤاخذه قبل از حکم ,علم خدا ,دانایی ,عواقب گناه ,اصرار در هدایت ,

آرامش بخشیدن خداوند به قلبهاى مؤمنان براى افزایش ایمان آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : الفتح
مالکیت خداوند بر سپاهیان آسمانها و زمین
آرامش بخشیدن خداوند به قلبهاى مؤمنان براى افزایش ایمان آنان
دانایی و حکمت خداوند
تفاوت کافران با...
كلمات كليدي :آرامش براى مؤمن ,سپاهیان آسمانها ,رشد ایمان ,حکمت خدا ,دانایی خدا ,مالکیت خدا ,موهبتهاى خدا ,سپاهیان زمین ,آخرت گروى مؤمن ,

تغییرناپذیرى کلام خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 115 سوره : الانعام
کمال قرآن ازحیث تطابق آن با عدالت و حقیقت
اتصاف خداوند به دانایی و شنوایی
تغییرناپذیرى کلام خداوند
تخفیف‌ناپذیرى عذاب الهی نسبت به...
كلمات كليدي :تغییر ناپذیرى قرآن ,حقیقت و قرآن ,دانایی خدا ,شنوایی خدا ,عدالت و قرآن ,تغییر ناپذیرى قرآن ,کمال قرآن ,تخفیف ناپذیرى عذاب ,

فرونشستن خشم دل مؤمنان بر اثر پیروزى بر مشرکان و کافران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : التوبة
پذیرش توبه ازسوى خداوند منوط به خواسته او
فرونشستن خشم دل مؤمنان بر اثر پیروزى بر مشرکان و کافران
اتصاف خداوند به دانایی و حکمت
كلمات كليدي :آرامش مؤمنان ,پذیرش توبه ,پیروزى مسلمانان ,حکمت خدا ,خواسته خدا ,دانایی خدا ,خشم مؤمنان ,شکست مشرکان ,آرامش مؤمنان ,

كلمات كليدي مشابه :
دانایی خدا
دانایی
دانایی خداوند
صفات خدا دانایی