خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  164   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
به خواب رفتن اصحاب کهف در غار به قدرت خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : الکهف
خواب ماندن اصحاب کهف در غار براى سالیانی چند
به خواب رفتن اصحاب کهف در غار به قدرت خداوند
كلمات كليدي :خواب اصحاب کهف ,خواب اصحاب کهف ,خواب اصحاب کهف ,خواب اصحاب کهف ,خواب اصحاب کهف ,خواب اصحاب کهف ,

بیدارشدن اصحاب کهف و تردیدشان در مدت زمانی که در خواب بوده‌اند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : الکهف
گفتگوى اصحاب کهف با یکدیگر پس از برخاستن از خواب
بیدارشدن اصحاب کهف و تردیدشان در مدت زمانی که در خواب بوده‌اند
به شهر رفتن یکی از اصحاب کهف...
كلمات كليدي :بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,خواب اصحاب کهف ,قصه اصحاب کهف ,گفتگوى اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,

چشمان باز اصحاب کهف در حال خواب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : الکهف
گرداندن بدن اصحاب کهف به چپ وراست در مدت خوابشان
حضور سگ اصحاب کهف با آنان در غار
منظره رعبانگیز اصحاب کهف در غار
قدرت نمایی خداوند براى...
كلمات كليدي :اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,سگ اصحاب کهف ,ایجاد رعب ,محافظت از بندگان ,قدرت خداوند ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,اصحاب کهف درغار ,

آگاهی خداوند از اسرار زمین و آسمانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : الکهف
آگاهی خداوند از اسرار زمین و آسمانها
آگاهی خداوند از مدت خواب اصحاب کهف
خداوند، تنها یاور و سرپرست اصحاب کهف
کمال شنوائی و بینائی خدا
كلمات كليدي :اسرار آسمانها ,اسرار آسمانها ,اسرار زمین ,خواب اصحاب کهف ,درنگ اصحاب کهف ,سرپرست اصحاب کهف ,یاور اصحاب کهف ,بینایی خدا ,شنوایی خدا ,علم خداوند ,

بیدارشدن اصحاب کهف از خواب توسط خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : الکهف
بیدارشدن اصحاب کهف از خواب توسط خداوند
كلمات كليدي :بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,بیدارشدن اصحاب کهف ,

پناه جستن اصحاب کهف به غار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : الکهف
برخوردارى از رحمت الهی و گشایش در کار، براى اصحاب کهف بعد از پناه بردن به غار
نزول رحمت الهی بر اصحاب کهف
کناره‌گیرى اصحاب کهف از بستگان شرک...
كلمات كليدي :اصحاب کهف در غار ,اصحاب کهف در غار ,رحمت بر اصحاب کهف ,رحمت براى اصحاب کهف ,کناره گیرى اصحاب کهف ,رحمت الهی ,اصحاب کهف در غار ,اصحاب کهف در غار ,کناره گیرى از مشرکان ,اصحاب کهف در غار ,اصحاب کهف در غار ,

نابودى اصحاب فیل به قدرت لایزال الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 1 سوره : الفیل
بازگویی داستان اصحاب فیل براى پندگیرى مردم
نابودى اصحاب فیل به قدرت لایزال الهی
كلمات كليدي :اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,پندگیرى از تاریخ ,عوامل پندگیرى ,داستانهاى قرآن ,اصحاب فیل ,اصحاب فیل ,

ایراد اصحاب کهف به مردم مشرک زمان خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : الکهف
ایراد اصحاب کهف به مردم مشرک زمان خود
لزوم اقامه دلیل و برهان براى اعتقادات خویش
دروغ بستن بر خداوند، بزرگترین ستم
شرک، باترین ظلم
كلمات كليدي :انتقاد اصحاب کهف ,معاصران اصحاب کهف ,دلیل براى اعتقادات ,انتقاد اصحاب کهف ,بزرگترین ستم ,دروغ به خدا ,نکوهش شرک ,باترین ظلم ,انتقاد اصحاب کهف ,

بیم اصحاب کهف از شناخته شدن و قرارگرفتن در دو راهی شرک یا سنگسارشدن توسط مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الکهف
بیم اصحاب کهف از شناخته شدن و قرارگرفتن در دو راهی شرک یا سنگسارشدن توسط مشرکان
شقاوت ابدى مشرک
كلمات كليدي :بیم اصحاب کهف ,بیم اصحاب کهف ,شقاوت مشرک ,بیم اصحاب کهف ,

درخواست اصحاب کهف از خداوند مبنی بر به سامان رساندن کارشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : الکهف
درخواست رحمت الهی از سوى اصحاب کهف
درخواست اصحاب کهف از خداوند مبنی بر به سامان رساندن کارشان
تنگشدن عرصه بر اصحاب کهف و پناه بردن آنها به غار
كلمات كليدي :دعاى اصحاب کهف ,رحمت الهی ,دعاى اصحاب کهف ,رحمت طلبی اصحاب کهف ,فشار بر اصحاب کهف ,دعاى اصحاب کهف ,فشار براصحاب کهف ,

كلمات كليدي مشابه :
خواب اصحاب کهف
خواب و مرگ
روح پس از خواب
مرگ و خواب
تعبیر خواب
حقیقت خواب
روح هنگام خواب
آرامش در خواب
انسان در خواب
فواید خواب
خواب انسان
اتاق خواب
خواب پیامبر
فایده خواب
نعمت خواب