خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  201   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
روشهاى مستکبران براى جلوگیرى از نفوذ مصلحان در افکار عمومی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 79 سوره : یونس
جمعآورى ساحران براى مقابله با موسی از سوى فرعون
شگرد فرعون در مقابله با موسی بوسیله سحر به منظور مشتبه ساختن حق بر مردم
اقدامات عملی فرعون،...
كلمات كليدي :روشهاى مستکبران ,ساحران فرعون ,ساحران و موسى ,عوام فریبی فرعون ,توطئه هاى فرعون ,فرعون و موسی ,مبارزه با مصلحان ,روشهاى مستکبران ,

آرزو و خیالپردازى فرعون براى رسیدن به درهاى آسمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : غافر
شدت انس فرعون به مادیات و محسوسات
بدبینی و بدگمانی و جهل فرعون نسبت به خداوند
تباهی آراء خودپسندان و خطاکاران و بر آب شدن تمامی نقشه‌هایشان
گمراهی...
كلمات كليدي :رسیدن به آسمان ,انس به محسوسات ,بدگمانی به خداوند ,تباهی خودپسندان ,جهل فرعون ,فرعون و خداوند ,نقشه هاى خطاکاران ,خودبینی فرعون ,خیال پردازى هاى فرعون ,رسیدن به آسمان ,فرعون و مادیات ,گمراهی فرعون ,

تهدید کفار توطئه‌گر به نزول عذاب درحین رفت و آمدشان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : النحل
تهدید کفار توطئه‌گر به نزول عذاب درحین رفت و آمدشان
ناتوانی مشرکان توطئه‌گر به هنگام فرود عذاب الهی
امنیت نداشتن مشرکان توطئه‌گر درخلال...
كلمات كليدي :تهدید براى توطئه گران ,تهدید براى توطئه گران ,عجز توطئه گران ,کفار توطئه گر ,مشرکان توطئه گر ,ناامنی توطئه گران ,عذاب ناگهانی ,نزول عذاب ,

ایمان فرعون و اعتراف او به توحید هنگام غرق شدن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 90 سوره : یونس
تعقیب بنی‌اسرائیل از سوى فرعون و لشکریانش و غرق آنان در دریا
نجات معجزه‌آساى بنی‌اسرائیل با عبوردادن آنان از دریا
ایمان فرعون و اعتراف او...
كلمات كليدي :ایمان فرعون ,تعقیب بنی اسرائیل ,فرعون و بنی اسرائیل ,نجات بنی اسرائیل ,غرق شدن فرعون ,ایمان فرعون ,لشکریان فرعون ,مرگ فرعون ,

برانگیخته شدن موسی براى ارشاد فرعون و دعوت او به حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 17 سوره : النازعات
ماموریت موسی براى هدایت فرعون به حق و دعوت او به خداترسی
برانگیخته شدن موسی براى ارشاد فرعون و دعوت او به حق
عناد و استکبار فرعون و طغیان...
كلمات كليدي :ارشاد فرعون ,ارشاد فرعون ,بعثت موسی ,طغیان فرعون ,عناد فرعون ,ارشاد فرعون ,ارشاد فرعون ,

فرعون، پادشاهی طاغی و سرکش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 24 سوره : طه
مبارزه با طاغوت اولین ماموریت موسی
فرعون، پادشاهی طاغی و سرکش
اعزام موسی بسوى فرعون ازسوى خداوند
كلمات كليدي :سرکشی فرعون ,مبارزه با طاغوت ,طغیان فرعون ,سرکشی فرعون ,ماموریت فرعون ,ماموریت موسی ,

برآشفتن فرعون از ایمان آوردن ساحران به پروردگار جهانیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : الشعراء
تهدید ساحران از سوى فرعون به شکنجه و مرگ
برآشفتن فرعون از ایمان آوردن ساحران به پروردگار جهانیان
كلمات كليدي :فرعون و ساحران ,فرعون و ساحران ,تهدیدهاى فرعون ,فرعون و ساحران ,فرعون و ساحران ,

افکندن فرعون و سپاهیان او در دریا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : الذاریات
افکندن فرعون و سپاهیان او در دریا
هلاکت قارون و فرعون و هامان
كلمات كليدي :غرق فرعون ,غرق فرعون ,هلاکت فرعون ,

غرق شدن فرعون و همه همراهانش درپی قهر خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 103 سوره : الاسراء
غرق شدن فرعون و همه همراهانش درپی قهر خداوند
تصمیم فرعون بر بیرون راندن موسی و پیروانش از سرزمین مصر
كلمات كليدي :غرق شدن فرعون ,غرق شدن فرعون ,موسی و فرعون ,

کشف توطئه منافقان ازسوى خدا و آشکارشدن کینه آنان نسبت به اهل ایمان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : محمد
کشف توطئه منافقان ازسوى خدا و آشکارشدن کینه آنان نسبت به اهل ایمان
جاى داشتن منافقان در تاریکی کفر و نفاق در آخرت
كلمات كليدي :توطئه منافقان ,رسوائی منافقان ,عاقبت نفاق ,توطئه منافقان ,ظلمت نفاق ,

كلمات كليدي مشابه :
توطئه هاى فرعون
توطئه گرى منافقان
توطئه کافران
توطئه هاى شیطان
توطئه مشرکان
توطئه هاى یهود
توطئه برعلیه علی
توطئه هاى ابلیس
توطئه فرعونیان
توطئه ستمگران
توطئه منافقان
توطئه هاى مشرکان
توطئه اهل کتاب
توطئه هاى کافران
توطئه هاى اهل کتاب