خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  138   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آگاهی خداوند از نهان و آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 105 سوره : التوبة
آگاهی خداوند از نهان و آشکار
آگاه ساختن انسان از اعمال او در قیامت
آگاهی پیامبر (ص) و مؤمنان از کردار مردم
آگاهی خداوند از اعمال مسلمانان
توصیه...
كلمات كليدي :آگاهی از آشکار ,آگاهی از آشکار ,آگاهی از نهادن ,آگاهی انسان ,آگاهی پیامبر ,آگاهی خدا ,آگاهی مؤمنان ,اعمال انسان ,اعمال مردم ,اعمال مسلمانان ,مراقبت در اعمال ,انسان در قیامت ,بازگشت به سوى خدا ,توصیه به مراقبت ,آفرینش نوین ,

توصیه به پیامبر مبنی بر بی‌اعتنائی به آنکه از نماز نهی میکند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : العلق
توصیه به پیامبر مبنی بر نمازخواندن و نزدیک گردانیدن خود به خدا.
توصیه به پیامبر مبنی بر بی‌اعتنائی به آنکه از نماز نهی میکند
نماز موجب قرب...
كلمات كليدي :توصیه به پیامبر ,توصیه به پیامبر ,توصیه به پیامبر ,توصیه به پیامبر ,نزدیکی به خدا ,قرب به خداوند ,فایده نماز ,توصیه به نماز ,عبارات نماز ,نماز و انفاق ,نهی از نحوت ,

خداوند، بهترین نگهبان و مهربان ترین مهربانان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 64 سوره : یوسف
توکل و اعتماد یعقوب به خداوند
مراقبت و رحمت بی‌نظیر خداوند نسبت به بندگان
نگرانی یعقوب و بی‌اعتمادى او نسبت به فرزندانش درپی ازدست دادن یوسف
خداوند،...
كلمات كليدي :برترین نگاهبانان ,توکل بر خدا ,توکل یعقوب ,رحمت خدا ,مراقبت خدا ,فرزندان یعقوب ,مهربانترین مهربانان ,کتاب نگاشته شده ,نگرانی یعقوب ,توصیه هاى یعقوب ,

توصیه خداوند به پیامبر مبنی بر شکیبایی بر اقامه نماز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 132 سوره : طه
ماموریت پیامبر در توصیه کسان خود به نماز
عاقبت نیکو در گرو پارسائی
توصیه خداوند به پیامبر مبنی بر شکیبایی بر اقامه نماز
توجه و مواظبت بر نمازها...
كلمات كليدي :توصیه به پیامبر ,ماموریت پیامبر ,تربیت خانواده ,فایده تقوى ,توصیه به پیامبر ,توصیه به نماز ,صبر بر نماز ,عاقبت نیکو ,توجه به نماز ,شرایط نماز ,

توصیه به پیامبراکرم براى شتاب نکردن در تلاوت وحی قبل از دریافت کامل آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 114 سوره : طه
توصیه به پیامبراکرم براى افزونطلبی در علم
توصیه به پیامبر اکرم براى شتاب نکردن در تلاوت وحی قبل از دریافت کامل آن
توصیه به پیامبر اکرم براى...
كلمات كليدي :توصیه به پیامبر اکرم ,توصیه به پیامبر اکرم ,وحی بر پیامبر اکرم ,توصیه به پیامبر اکرم ,توصیه به پیامبر اکرم ,تلاوت وحی ,توصیه به پیامبر اکرم ,توصیه به پیامبر اکرم ,فرمانرواى بر حق ,سلطنت خدا ,سلطنت خداوند ,دریافت وحی ,فرمانرواى راستین ,طلب علم ,

توصیه به پیامبر اکرم براى توکل بر خداى جاوید و آگاه از گناهان بندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 58 سوره : الفرقان
توصیه به پیامبر اکرم براى توکل بر خداى جاوید و آگاه از گناهان بندگان
كلمات كليدي :توصیه به پیامبراکرم ,توصیه به پیامبراکرم ,توکل بر خداوند ,

توصیه به پیامبر اکرم براى جدیت و جهاد در ایفاء رسالت خویش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : الفرقان
توصیه به پیامبر اکرم براى جدیت و جهاد در ایفاء رسالت خویش
كلمات كليدي :توصیه به پیامبراکرم ,رسالت پیامبراکرم ,توصیه به پیامبراکرم ,

توصیه به نماز و عبادت و نیکوکارى براى نیل به رستگارى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 77 سوره : الحج
توصیه به نماز و عبادت و نیکوکارى براى نیل به رستگارى
ماموریت پیامبر در توصیه کسان خود به نماز
تشویق به اعمال نیک ازطریق ذکر منافع و پاداش آن
كلمات كليدي :توصیه به عبادت ,توصیه به نماز ,توصیه به نیکوکارى ,موجبات رستگارى ,توصیه به عبادت ,تشویق به نیکوکارى ,

ستایش مؤمنان بخاطر حفظ و مراقبت آنان از حدود و مقررات الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 112 سوره : التوبة
ستایش مؤمنان بسبب امر به معروف و نهی از منکر
اوصاف نهگانه مؤمنان مجاهد
بشارت به مؤمنان
ستایش مؤمنان بخاطر توبه و عبادت و حمد پروردگار
ستایش...
كلمات كليدي :حدود الهی ,امر به معروف ,اوصاف مؤمنان ,اوصاف مجاهدان ,بشارت به مؤمنان ,توبه مؤمنان ,حدود الهی ,مراقبت از دین ,رکوع مؤمنان ,روزه مؤمنان ,سپاسگزارى مؤمنان ,ستایش مؤمنان ,سجود مؤمنان ,عبادت مؤمنان ,رستگارى مؤمنان ,روابط مؤمنان ,زنده سوزى مؤمنان ,نماز مؤمنان ,نهی از بدعت ,

توصیه به اخلاص دین براى خدا و عدم اعتنا به آنچه کافران می‌پسندند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : غافر
توصیه به اخلاص دین براى خدا و عدم اعتنا به آنچه کافران می‌پسندند
كلمات كليدي :توصیه به اخلاص ,بی توجهی به کافران ,توصیه به اخلاص ,

كلمات كليدي مشابه :
توصیه به مراقبت
مراقبت خدا
مراقبت از دین
مراقبت بر نماز
مراقبت در اعمال
مراقبت بر اعمال
مراقبت از تجهیزات
مراقبت خداوند
توصیه به ذکر
توصیه به عفت
توصیه به عفو
توصیه خدا
توصیه به صبر
توصیه به جهاد
توصیه به زکات