خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  4   -  نمايش ركوردهاي 1تا 4
دوزخ جایگاه کسانی که خدا را به خشم آورده‌اند.
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 162 سوره : آل عمران
تفاوت میان کسانی که خواهان خشنودى خدا هستند با آنان که منصوب درگاه الهیاند
دوزخ جایگاه کسانی که خدا را به خشم آورده‌اند .
فرجام تیره و...
كلمات كليدي :اصحاب دوزخ ,مغضوبان الهی ,به خشم آورندگان خدا ,خشم خدا ,طالبان خشنودى خدا ,اصحاب دوزخ ,

کمی تعداد ایمان آورندگان به نوح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : هود
جوشیدن آب از تنور، پیش درآمد عذاب قوم نوح
کمی تعداد ایمان آورندگان به نوح
ضرورت حفظ پیمان صلح با کافران درمقابل مؤمنان غیرمهاجر
وحی الهی به...
كلمات كليدي :پیروان نوح ,طوفان نوح ,عذاب کافران ,مؤمنان قوم نوح ,مؤمنان غیرمهاجر ,نجات مؤمنان ,نجات نوح ,پیروان نوح ,کشتی نوح ,موعظه نوح ,

امیدوارى ساحران به بخشایش گناهانشان از سوى خدا به علت آن که نخستین ایمان آورندگان بودند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : الشعراء
امیدوارى ساحران به بخشایش گناهانشان از سوى خدا به علت آن که نخستین ایمان آورندگان بودند
كلمات كليدي :امیدوارى ساحران ,ایمان ساحران ,امیدوارى ساحران ,

گمراهی روى آورندگان به معبودهاى دروغین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 12 سوره : الحج
گمراهی روى آورندگان به معبودهاى دروغین
كلمات كليدي :روآوردن به غیر خدا ,معبودهاى دروغین ,روآوردن به غیر خدا ,روآوردن به غیر خدا ,

كلمات كليدي مشابه :
به خشم آورندگان خدا