خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  148   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
بازگشت همگان به سوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : الحج
بازگشت همگان به سوى خداوند
هلاکت بسیارى از اقوام ستمگر گذشته
مهلت بخشی خداوند به ستمگران قبل از کیفر آنها
ویرانی آبادانیها و شهرهاى بسیار...
كلمات كليدي :بازگشت به سوى خدا ,بازگشت به سوى خدا ,هلاکت ستمگران ,بازگشت به سوى خدا ,کیفر ظالمان ,امتهاى گذشته ,مهلت به کافران ,

بازگشت همه به سوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 88 سوره : القصص
نهی کردن پیامبر از خواندن معبودى دیگر با خدا
اختصاص حکم به خداوند
بازگشت همه به سوى خداوند
نابود شدن هر چیز جز وجه خداوند
یگانگی خداوند
سنت...
كلمات كليدي :بازگشت به سوى خدا ,وظیفه پیامبر ,حکم خدا ,بازگشت به سوى خدا ,وجه خدا ,یگانگی خدا ,خواندن معبودان ,بازگشت به سوى خدا ,نابودى مکذبان ,اقامه وجه در عبادت ,

بازگشت همگان به‌سوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 57 سوره : العنکبوت
عمومی بودن مرگ
بازگشت همگان به‌سوى خداوند
كلمات كليدي :بازگشت به سوى خدا ,عمومی بودن مرگ ,بازگشت به سوى خدا ,بازگشت به سوى خدا ,

بازگشت انسانها به سوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 70 سوره : القصص
اختصاص حکم به خداوند
بازگشت انسانها به سوى خداوند
اختصاص ستایش به خداوند در دنیا و آخرت
خداوند، یگانه معبود
خداوند، فرمانراوایی بر حق...
كلمات كليدي :بازگشت به سوى خدا ,حکم براى خدا ,بازگشت به سوى خدا ,ستایش خدا ,داورى خداوند ,بازگشت به سوى خدا ,یگانه معبود ,

رجوع و بازگشت همه انسانها بسوى خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 85 سوره : الزخرف
عظمت خداوند و حاکمیت مطلق او بر جهان هستی
رجوع و بازگشت همه انسانها بسوى خدا
اختصاص علم به قیامت به خداوند
كلمات كليدي :بازگشت به خدا ,حاکم جهان ,حاکمیت خدا ,بازگشت به خدا ,علم خدا ,عظمت خداوند ,علم به قیامت ,

درخواست مشرکان در آستانه مرگ براى بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 100 سوره : المؤمنون
پاسخ منفی به تقاضاى بازگشت مشرکان به دنیا
وجود عالم برزخ در حد فاصل میان مرگ و قیامت
درخواست مشرکان در آستانه مرگ براى بازگشت به دنیا...
كلمات كليدي :بازگشت به دنیا ,بازگشت به دنیا ,عالم برزخ ,خواهش مشرکان ,بازگشت به دنیا ,بازگشت به دنیا ,مرگ مشرکان ,

بازگشت نهایی انسان بسوى خداى یکتا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الزخرف
بازگشت نهایی انسان بسوى خداى یکتا
كلمات كليدي :بازگشت به خدا ,بازگشت به خدا ,

بازگشت همه امور به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 109 سوره : آل عمران
مالکیت خداوند نسبت به جهان هستی
بازگشت همه امور به خداوند
كلمات كليدي :بازگشت به سوى خدا ,مالک جهان ,بازگشت به سوى خدا ,مالکیت خدا ,

بازگشت همه انسانها به سوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 40 سوره : مریم
بازگشت همه انسانها به سوى خداوند
خداوند وارث زمین و اهل آن
انتقال وظایف پدر پس از مرگش به وارث او
خداوند، وارث همگان
كلمات كليدي :بازگشت به سوى خدا ,بازگشت به سوى خدا ,وراثت خدا ,وارث زمین ,بازگشت به سوى خدا ,وارث پدر ,

بازگشت انسانها بسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : هود
بازگشت انسانها بسوى خداوند
قدرت خداوند نسبت به همه اشیاء و پدیده‌ها
كلمات كليدي :بازگشت به خدا ,بازگشت به خدا ,قدرت خدا ,

كلمات كليدي مشابه :
بازگشت به کفر
بازگشت به سوى خدا
بازگشت به خدا
بازگشت از شرک
بازگشت به حق
بازگشت به شرک
بازگشت به خاک
بازگشت به مکه
بازگشت
بازگشت از اسلام
بازگشت از ایمان
بازگشت به دنیا
بازگشت به سوى خداوند
بازگشت به خداوند
بازگشت هنگام مرگ