خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  559   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
برخاستن پیامبران از میان مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 69 سوره : الاعراف
هشدار و بیم دادن مردمان، هدف پیامبران
تذکر نعمتهاى الهی از سوى پیامبران
جانشینی جوامع انسانی بجاى یکدیگر در طول تاریخ
شگفتی کافران از...
كلمات كليدي :انبیاء و مردم ,اهداف انبیاء ,تذکر دادن انبیاء ,جوامع انسانی ,بشر بودن پیامبران ,بیم دادن مردم ,کافران و پیامبران ,جامعه در تاریخ ,تبدل جوامع ,انبیاء و مردم ,هشدار به مردم ,یادآورى نعمتها ,امانتدارى یوسف ,

طغیانگرى مردم سبب تمسک آنان به تهمت براى بیرون کردن انبیاء از صحنه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 53 سوره : الذاریات
طغیانگرى مردم سبب تمسک آنان به تهمت براى بیرون کردن انبیاء از صحنه
سرکشی آدمی دربرابر اوامر و دستورات الهی
كلمات كليدي :تهمت به انبیاء ,مقابله با انبیاء ,سرکشی انسان ,تهمت به انبیاء ,طغیانگرى مردم ,

تکذیب انبیاء ازسوى اشراف قوم به جهت بشربودن آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : المؤمنون
مخالفت اشراف و اغنیاء با انبیاء درطول تاریخ
تاثیر رفاه و زندگی اشرافی در تکذیب انبیاء و رستاخیز
تکذیب انبیاء ازسوى اشراف قوم به جهت بشربودن...
كلمات كليدي :اشراف قوم ,اشراف و انبیاء ,زندگی اشرافی ,اغنیاء و انبیاء ,انبیاء و مردم ,بشربودن انبیاء ,تکذیب انبیاء ,مخالفت با انبیاء ,تکذیب رستاخیز ,ضرر رفاه ,اشراف قوم ,

به بازى گرفته شدن تعالیم انبیاء ازسوى مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : الانبیاء
به بازى گرفته شدن تعالیم انبیاء ازسوى مردم
كلمات كليدي :تعالیم انبیاء ,مردم و انبیاء ,تعالیم انبیاء ,

ابلاغ پیامهاى الهی به مردم به وساطت انبیاء
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 62 سوره : الاعراف
خیرخواهی و دلسوزى پیامبران براى مردم
ابلاغ پیامهاى الهی به مردم به وساطت انبیاء
علم پیامبران به آنچه مردم نمیدانند
علم پیامبران به آنچه...
كلمات كليدي :ابلاغ پیام ,خیرخواهی انبیاء ,دلسوزى انبیاء ,رسالت انبیاء ,ابلاغ پیام ,علم پیامبران ,

برخاستن پیامبران از میان مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : الاعراف
شگفتی کافران از بشربودن پیامبران
هشدار پیامبران به مردم و فراخواندن آنها به تقوا
تقوا، مایه رحمت الهی
برخاستن پیامبران از میان مردم
هشدار...
كلمات كليدي :انبیاء و مردم ,بشر بودن پیامبران ,کافران و پیامبران ,هشدار پیامبران ,تقوا و رحمت ,دعوت به تقوا ,مایه رحمت ,انبیاء و مردم ,هشدار به مردم ,

تخلف کسانی که از پی انبیاء آمدند از خط آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : مریم
تخلف مردم از خط انبیاء به جهت تباه کردن نماز و پیروى از هوا
تخلف کسانی که از پی انبیاء آمدند از خط آنان
گمراهی تباهکنندگان نماز و پیروى کنندگان...
كلمات كليدي :تخلف از انبیاء ,تخلف از انبیاء ,خط انبیاء ,مردم و انبیاء ,پیروى از شهوات ,پیروى از هوا ,تباه کردن از نماز ,تباه کردن به نماز ,تخلف از انبیاء ,تخلف از انبیاء ,پیامبر در نماز ,

ارسال رسولان به منظور آمرزش گناهان و مهلت دادن به مردم تا زمانی مقرر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : ابراهیم
تکیه کفار بر راه و رسم نیاکان درقبال دعوت انبیاء
انکار رسالت انبیاء توسط مشترکان به بهانه بشربودن آنها
بهانه‌گیرى مشرکان و مطالبه دلیل...
كلمات كليدي :آمرزش گناهان ,انبیاء و کفار ,انبیاء و مشرکان ,دعوت انبیاء ,انکار رسالت ,فلسفه بعثت ,بهانه گیرى مشرکان ,پیروى از نیاکان ,شک در خداوند ,صالح و قوم او ,لوط و قوم او ,نوح و قوم او ,آمرزش گناهان ,مهلت به مردم ,بهانه هاى مشرکان ,هدایت نیافتن منافقان ,

انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الانبیاء
مرگ و حیات عادى انبیاء در دنیا
انبیاء مردمانی عادى با غرائز انسانی و نیاز به خورد و خوراک
انبیاء، مردانی عادى از میان مردم
كلمات كليدي :بشر بودن انبیاء ,حیات انبیاء ,مرگ انبیاء ,هویت انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,بشر بودن انبیاء ,

تکذیب انبیاء از سوى مردم به صرف استبعاد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 15 سوره : یس
انکار پیامبرى پیامبران ازسوى مردم به خاطر انسان بودن پیامبران
تکذیب انبیاء از سوى مردم به صرف استبعاد
كلمات كليدي :تکذیب انبیاء ,انکار پیامبران ,پیامبران در برابر مردم ,مغالطه در برابر پیامبران ,تکذیب انبیاء ,

كلمات كليدي مشابه :
انبیاء و مردم
مردم و انبیاء
کفر مردم
مردم سبا
لعن مردم
جهل مردم
ترس از مردم
شکر مردم
شاهد بر مردم
آبروى مردم
مردم و پیامبر
روزى مردم
پیامبر و مردم
انذار مردم
دنیاطلبی مردم