خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  124   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
سؤالهاى بیجاى برخی از امتهاى پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 102 سوره : المائدة
سختگیرى برخی از امتهاى پیشین بر خود ازطریق سؤالهاى بیجا
برخیاز امتهاى پیشین دراثر سؤالات بی‌مورد و تشدید حکم خدا براى آنان
سؤالهاى بیجاى...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,سؤال ,سؤال بی جا ,کفر امتها ,کنجکاوى بی مورد ,

تقدم نوح از نظر زمانی بر اقوام ثمود و عاد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : النجم
هلاکت قوم نوح دراثر سرکشی و طغیان آنان با قدرت خداوند
استکبار و سرکشی بیشتر قوم نوح از سایر اقوام هلاکشده دراثر عذاب
تقدم نوح از نظر زمانی...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,قوم ثمود ,زمان نوح ,قوم عاد ,قوم نوح ,

سنت تخلف ناپذیر خداوند در هلاکت امتهاى ستمگر پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : الکهف
سنت تخلف ناپذیر خداوند در هلاکت امتهاى ستمگر پیشین
تعیین زمانی معین براى به هلاک رساندن ستمگران
نابودى قوم به علت ستمکارى آنان
صور گوناگون...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,سنتهاى خداوند ,امتهاى ستمگر ,کیفر ستمگران ,نابودى ستمگران ,فرمان براى نابودى ,عوامل نابودى ,نابودى ستمکاران ,هلاکت امتها ,

تقدم زمانی عصر نوح بر موسی و ابراهیم و اقوام عاد و ثمود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : الذاریات
تمرد قوم نوح از فرمان خداوند و گرفتارى آنان به عذاب الهی دراثر آن
تقدم زمانی عصر نوح بر موسی و ابراهیم و اقوام عاد و ثمود
سربرتافتن قوم...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,نافرمانی از خدا ,عصر نوح ,قوم نوح ,عتاب نوح ,

نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الواقعة
نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,مقربان به خدا ,

نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الواقعة
نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,مقربان به خدا ,

هلاکت امتهاى پیشین دراثر استهزا به پیامبران و عدم اطاعت از آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الزخرف
ضرورت پندگیرى از تاریخ و سرگذشت پیشینیان
هلاکت امتهاى پیشین دراثر استهزا به پیامبران و عدم اطاعت از آنان
نزول عذاب بر امتهاى سرکش قبل از...
كلمات كليدي :استهزاء به پیامبران ,پندگیرى از تاریخ ,استهزاء به پیامبران ,امتهاى پیشین ,امتهاى سرکش ,راههاى هفتگانه ,هلاک امتها ,

هلاکت بسیارى از امتهاى پیشین وافول تمدن آنان دراثر کفرورزى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : محمد
هلاکت بسیارى از امتهاى پیشین وافول تمدن آنان دراثر کفرورزى
ناتوانی اقوام قدرتمند تاریخ در برابر قهر و غضب الهی
تهدید اهل مکه و تقویت دل رسول...
كلمات كليدي :آثار کفرورزى ,افول تمدنها ,انسان در برابر خدا ,ناتوانی انسان ,امتهاى پیشین ,تقویت رسول خدا ,تهدید مکیان ,غضب خدا ,مقابله با خدا ,امتهاى کافر ,آثار کفرورزى ,

توبیخ و سرزنش امتهاى پیشین به هنگام فرارشان از عذاب الهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الانبیاء
توبیخ و سرزنش امتهاى پیشین به هنگام فرارشان از عذاب الهی
ایمان و استغفار مانع نزول عذاب
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,نزول عذاب ,فرار کفار ,

بیان هلاکت امتهاى پیشین در قرآن براى عبرت مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 31 سوره : القمر
خشکشدن یکایک قوم ثمود بر اثر صاعقه و صداى مهیب آسمانی بخاطر تکذیب هشدارهاى خداوند
بیان هلاکت امتهاى پیشین در قرآن براى عبرت مردم
خشک شدن...
كلمات كليدي :پندگیرى از تاریخ ,امتهاى پیشین ,پندگیرى از تاریخ ,قوم ثمود ,عذاب خدا ,

كلمات كليدي مشابه :
امتهاى پیشین
پیامبران پیشین
سنتهاى پیشین
اقوام پیشین
متهاى پیشین
امتهاى بعد از نوح
امتهاى سرکش
امتهاى کافر
امتهاى انبیاء
امتهاى طغیانگر
امتهاى ستمگر
امتهاى گذشته