خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  95   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
سؤالهاى بیجاى برخی از امتهاى پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 102 سوره : المائدة
سختگیرى برخی از امتهاى پیشین بر خود ازطریق سؤالهاى بیجا
برخیاز امتهاى پیشین دراثر سؤالات بی‌مورد و تشدید حکم خدا براى آنان
سؤالهاى بیجاى...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,سؤال ,سؤال بی جا ,کفر امتها ,کنجکاوى بی مورد ,

هلاکت امتهاى پیشین دراثر استهزا به پیامبران و عدم اطاعت از آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 8 سوره : الزخرف
ضرورت پندگیرى از تاریخ و سرگذشت پیشینیان
هلاکت امتهاى پیشین دراثر استهزا به پیامبران و عدم اطاعت از آنان
نزول عذاب بر امتهاى سرکش قبل از...
كلمات كليدي :استهزاء به پیامبران ,پندگیرى از تاریخ ,استهزاء به پیامبران ,امتهاى پیشین ,امتهاى سرکش ,راههاى هفتگانه ,هلاک امتها ,

سنت تخلف ناپذیر خداوند در هلاکت امتهاى ستمگر پیشین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : الکهف
سنت تخلف ناپذیر خداوند در هلاکت امتهاى ستمگر پیشین
تعیین زمانی معین براى به هلاک رساندن ستمگران
نابودى قوم به علت ستمکارى آنان
صور گوناگون...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,سنتهاى خداوند ,امتهاى ستمگر ,کیفر ستمگران ,نابودى ستمگران ,فرمان براى نابودى ,عوامل نابودى ,نابودى ستمکاران ,هلاکت امتها ,

کورشدن مهاجمین به منزل لوط براى سوءقصد به مهمانان وى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : القمر
کورشدن مهاجمین به منزل لوط براى سوءقصد به مهمانان وى
درخواست قوم لوط از وى براى ارتکاب لواط با میهمانان او
فرود فرشتگان نزد حضرت لوط قبل از...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,عذاب خدا ,امتهاى سرکش ,فرشتگان نزد لوط ,قوم لوط ,غنائم نزد خدا ,

هلاکت بسیارى از امتهاى پیشین وافول تمدن آنان دراثر کفرورزى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : محمد
هلاکت بسیارى از امتهاى پیشین وافول تمدن آنان دراثر کفرورزى
ناتوانی اقوام قدرتمند تاریخ در برابر قهر و غضب الهی
تهدید اهل مکه و تقویت دل رسول...
كلمات كليدي :آثار کفرورزى ,افول تمدنها ,انسان در برابر خدا ,ناتوانی انسان ,امتهاى پیشین ,تقویت رسول خدا ,تهدید مکیان ,غضب خدا ,مقابله با خدا ,امتهاى کافر ,آثار کفرورزى ,

سنت الهی در هلاکت امتهاى طغیانگر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : القمر
هلاکت قوم لوط دراثر انکار هشدارهاى الهی و ارتکاب معاصی
سنت الهی در هلاکت امتهاى طغیانگر
كلمات كليدي :سنت الهی ,امتهاى پیشین ,سنت الهی ,امتهاى طغیانگر ,قوم لوط ,نتیجه معصیت ,

تقدم نوح از نظر زمانی بر اقوام ثمود و عاد
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 52 سوره : النجم
هلاکت قوم نوح دراثر سرکشی و طغیان آنان با قدرت خداوند
استکبار و سرکشی بیشتر قوم نوح از سایر اقوام هلاکشده دراثر عذاب
تقدم نوح از نظر زمانی...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,قوم ثمود ,زمان نوح ,قوم عاد ,قوم نوح ,

تکذیب پیامبران خدا درطول تاریخ ازسوى امتهاى سرکش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 9 سوره : القمر
تکذیب حضرت نوح و شریعت او ازسوى قوم نوح
تکذیب پیامبران خدا درطول تاریخ ازسوى امتهاى سرکش
تهمت جنون به حضرت نوح ازسوى کفار و جور و ستم آنان...
كلمات كليدي :تکذیب پیامبران ,امتهاى پیشین ,تکذیب پیامبران ,تکذیب نوح ,تهمت به نوح ,امتهاى سرکش ,قوم نوح ,تهدید شدن نوح ,نوح و کافران ,

تقدم زمانی عصر نوح بر موسی و ابراهیم و اقوام عاد و ثمود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : الذاریات
تمرد قوم نوح از فرمان خداوند و گرفتارى آنان به عذاب الهی دراثر آن
تقدم زمانی عصر نوح بر موسی و ابراهیم و اقوام عاد و ثمود
سربرتافتن قوم...
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,امتهاى پیشین ,نافرمانی از خدا ,عصر نوح ,قوم نوح ,عتاب نوح ,

نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 13 سوره : الواقعة
نیل گروه بسیارى از امتهاى پیشین و اندکی از امت اخیر به مقام سابقان
كلمات كليدي :امتهاى پیشین ,مقربان به خدا ,

كلمات كليدي مشابه :
امتهاى بعد از نوح
امتهاى سرکش
امتهاى پیشین
امتهاى کافر
امتهاى انبیاء
امتهاى طغیانگر
امتهاى ستمگر
امتهاى گذشته