خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  56   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : الاعراف
زیان آدمی در اثر محرومیت از رحمت و مغفرت الهی
اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
بازگشت زیان گناه به خود...
كلمات كليدي :اعتراف آدم ,زیان آدمی ,درخواست آمرزش ,اعتراف آدم ,اعتراف آدم ,اعتراف به ستم ,اعراف حوا ,محرومیت از رحمت ,ضرر گناه ,محرومیت از مغفرت ,

بیثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
یارى خداوند به پیامبران و مؤمنین در دنیا و آخرت
قیامت، روز قیام شهود و شهداء و بروز شهادت برحقائق...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعتراف خطاکاران ,اعتراف در قیامت ,اعتراف بی ثمر ,خداوند و پیامبران ,شهادت بر حقیقت ,خداوند و مؤمنان ,یارى خداوند ,خطاکاران در قیامت ,شهادت بر رفتار ,ویژگیهاى قیامت ,

اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : العنکبوت
نکوهش کافران در رهاکردن خداوند و تکیه بر غیر او
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
كلمات كليدي :اعتراف مشرکان ,تکیه بر غیرخداوند ,مشرکان و خداوند ,عقیده مشرکان ,اعتراف مشرکان ,اعتراف مشرکان ,نکوهش کافران ,

رفع غفلت و اعتراف انسان به حقیقت هنگام بروز مشکلات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : الاعراف
درماندگی و اعتراف ستمگران درمواجهه با عذاب دنیوى
رفع غفلت و اعتراف انسان به حقیقت هنگام بروز مشکلات
كلمات كليدي :اعتراف انسان ,اعتراف ستمگران ,اعتراف انسان ,انسان و مشکلات ,درماندگی ستمگران ,عذاب دنیوى ,رفع غفلت ,مواجهه با عذاب ,

بیثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
انحصار رهائی از عذاب دوزخ در پیروى از پیامبران
تمناى دوزخیان از نگهبانان جهنم براى کاستن...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعترافات دوزخیان ,پیروى از انبیاء ,ایمان پس از مرگ ,اعتراف بی ثمر ,درخواست دوزخیان ,رهائی از دوزخ ,کفار در دوزخ ,راه نجات ,رهایی از دوزخ ,شدت عذاب ,فریاد کفار ,

اعتراف جهنمیان به گمراهی و بدبختی خود در دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 106 سوره : المؤمنون
اعتراف جهنمیان به گمراهی و بدبختی خود در دنیا
كلمات كليدي :اعتراف جهنمیان ,اعتراف جهنمیان ,

اعتراف کافران به ظلم خویش در هنگام مشاهده عذاب
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 14 سوره : الانبیاء
اعتراف کافران به ظلم خویش در هنگام مشاهده عذاب
كلمات كليدي :اعتراف کافران ,ظلم به خویشتن ,ظلم کافران ,عذاب کافران ,اعتراف کافران ,

اعتراف برادران یوسف به خطاکارى خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 97 سوره : یوسف
پشیمانی برادران یوسف از کرده خود و طلب استغفار از یعقوب
اعتراف برادران یوسف به خطاکارى خود
جسارت و اهانت خانواده یعقوب نسبت به وى
كلمات كليدي :اعتراف به خطاکارى ,برادران یوسف ,اعتراف به خطاکارى ,فرزندان یعقوب ,

بزرگی گناه دروغ بستن به خدا یا تکذیب آیات او
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 37 سوره : الاعراف
قبض ارواح کافران و سرزنش آنان توسط فرشتگان
اعتراف کافران به اشتباه خود در هنگام مرگ
اعتراف مشرکان به بطلان شرک و حقانیت توحید در هنگام...
كلمات كليدي :تکذیب آیات ,قبض ارواح ,اعتراف کافران ,اعتراف مشرکان ,اعتراف هنگام مرگ ,دروغ بستن به خدا ,بطلان شرک ,تکذیب آیات ,حقانیت توحید ,ظهور حقایق ,رسالت فرشتگان ,سرزنش کافران ,شان فرشتگان ,فرشته مرگ ,گواهی کافران ,گواهی مشرکان ,لحظه مرگ ,ستمکارترین مردم ,مرگ کافران ,مرگ مشرکان ,اخلاص هنگام دشواریها ,

اعتراف زلیخا به پاکدامنی یوسف و خوددارى او از کامجویی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 32 سوره : یوسف
اعتراف زلیخا به پاکدامنی یوسف و خوددارى او از کامجویی
تهدید یوسف به زندان و شکنجه از سوى زلیخا
پردهبرداشتن زلیخا از کامخواهی خود از یوسف در...
كلمات كليدي :اعتراف زلیخا ,پاکدامنی یوسف ,تهدید یوسف ,اعتراف زلیخا ,زلیخا و زنان مصر ,زلیخا و یوسف ,یوسف و زلیخا ,تمکن یوسف ,

كلمات كليدي مشابه :
اعتراف به کفر
اعتراف آدم
اعتراف به ستم
اعتراف به خطا
اعتراف به ظلم
اعتراف بی ثمر
اعتراف عیسی
اعتراف یهود
اعتراف به نعمت
اعتراف فرشتگان
اعتراف در قیامت
اعتراف کافران
اعتراف مشرکان
اعتراف مؤمنان
اعتراف کفار