خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  254   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
ارزش اعتراف به نعمتهاى الهی قبل از دعا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 101 سوره : یوسف
آفرینش ابداعی آسمانها و زمین از سوى خداوند
ارزش شکرگزارى، دعا و مناجات با خداوند در وقت تنعم
ارزش عاقبت به خیرى و محشورشدن در زمره صالحان
ارزش...
كلمات كليدي :آداب دعا ,آفرینش آسمانها ,آفرینش زمین ,ارزش دعا ,ارزش شکرگزارى ,ارزش عاقبت به خیرى ,ارزش مناجات ,اعتراف به نعمت ,اهمیت ایمان ,ایمان دروقت مرگ ,مرگ در حال ایمان ,پیوستن به صالحان ,تعبیر خواب ,حکومت یوسف ,ولایت خدا ,آداب دعا ,دعاى یوسف ,سپاسگزارى یوسف ,ولی صالحان ,ازدیاد نعمت ,ولی نیکان ,

اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : الاعراف
زیان آدمی در اثر محرومیت از رحمت و مغفرت الهی
اعتراف آدم و حوا به ستم برخودشان و درخواست آمرزش و بخشایش آنان از خدا
بازگشت زیان گناه به خود...
كلمات كليدي :اعتراف آدم ,زیان آدمی ,درخواست آمرزش ,اعتراف آدم ,اعتراف آدم ,اعتراف به ستم ,اعراف حوا ,محرومیت از رحمت ,ضرر گناه ,محرومیت از مغفرت ,

بی‌ثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 51 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف و اعتذار خطاکاران در قیامت
یارى خداوند به پیامبران و مؤمنین در دنیا و آخرت
قیامت، روز قیام شهود و شهداء و بروز شهادت برحقائق...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعتراف خطاکاران ,اعتراف در قیامت ,اعتراف بی ثمر ,خداوند و پیامبران ,شهادت بر حقیقت ,خداوند و مؤمنان ,یارى خداوند ,خطاکاران در قیامت ,شهادت بر رفتار ,ویژگیهاى قیامت ,

اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : العنکبوت
نکوهش کافران در رهاکردن خداوند و تکیه بر غیر او
اعتراف مشرکان به انتساب و تدبیر به خداوند
كلمات كليدي :اعتراف مشرکان ,تکیه بر غیرخداوند ,مشرکان و خداوند ,عقیده مشرکان ,اعتراف مشرکان ,اعتراف مشرکان ,نکوهش کافران ,

نعمت بزرگ رهایی یافتن از دست دشمن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 80 سوره : طه
توجه دادن بنی‌اسرائیل به نعمت رهائی از چنگال فرعون و وعدهنهادن با آنان در کوه طور
یادآورى فروفرستادن نعمت من و سلوى
نعمت بزرگ رهایی یافتن از...
كلمات كليدي :نعمت آزادى ,نعمت بر بنی اسرائیل ,رهایی از دشمن ,نعمت من و سلوى ,کوه طور ,وعده طور ,کافران و نعمتها ,نعمت آخرت ,نعمت بر انبیاء ,وعده شیطان ,یادآورى نعمت ,

رفع غفلت و اعتراف انسان به حقیقت هنگام بروز مشکلات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : الاعراف
درماندگی و اعتراف ستمگران درمواجهه با عذاب دنیوى
رفع غفلت و اعتراف انسان به حقیقت هنگام بروز مشکلات
كلمات كليدي :اعتراف انسان ,اعتراف ستمگران ,اعتراف انسان ,انسان و مشکلات ,درماندگی ستمگران ,عذاب دنیوى ,رفع غفلت ,مواجهه با عذاب ,

بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 49 سوره : غافر
بی‌ثمرى اعتراف دوزخیان به معجزات و براهین پیامبران
انحصار رهائی از عذاب دوزخ در پیروى از پیامبران
تمناى دوزخیان از نگهبانان جهنم براى کاستن...
كلمات كليدي :اعتراف بی ثمر ,اعترافات دوزخیان ,پیروى از انبیاء ,ایمان پس از مرگ ,اعتراف بی ثمر ,درخواست دوزخیان ,رهائی از دوزخ ,کفار در دوزخ ,راه نجات ,رهایی از دوزخ ,شدت عذاب ,فریاد کفار ,

ارزشمندى دعا براى دنیا همراه با دعا براى آخرت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 201 سوره : البقرة
ارتباط ربوبیت خداوند با اعطاى نعمتهاى دنیوى و اخروى به انسان
ارزشمندى دعا براى دنیا همراه با دعا براى آخرت
مضمون دعاى گروهی از مردم پس از...
كلمات كليدي :دعا براى آخرت ,نعمتهاى اخروى ,ارزشمندى دعا ,اعطاى نعمت ,پایان حب ,دعا در حب ,ربوبیت خدا ,دعا براى آخرت ,دعا براى دنیا ,دعاى مردم ,نعمتهاى دنیوى ,عذاب دوزخ ,نجات از عذاب ,اعتراف به نعمت ,نعمتهاى آخرت ,

اعتراف جهنمیان به گمراهی و بدبختی خود در دنیا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 106 سوره : المؤمنون
اعتراف جهنمیان به گمراهی و بدبختی خود در دنیا
كلمات كليدي :اعتراف جهنمیان ,اعتراف جهنمیان ,

اتمام نعمت خداوند بر انسان براى به اطاعت واداشتن انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 81 سوره : النحل
اتمام نعمت خداوند بر انسان براى به اطاعت واداشتن انسان
بهره‌مندى انسان از غارها و پناهگاههاى کوهها
زرههاى جنگی، یکی از نعمتهاى الهی
محفوظ...
كلمات كليدي :اتمام نعمت خدا ,اطاعت از خدا ,پناهگاه هاى کوه ,زره جنگی ,حفظ از سرما ,حفظ از گرما ,اتمام نعمت خدا ,نعمتهاى خدا ,سایه درختان ,سایه کوهها ,نعمت سایه ,فلسفه نعمتها ,نعمت لباس ,اتمام نعمت ,غارهاى کوه ,

كلمات كليدي مشابه :
اعتراف به نعمت
اعتراف به کفر
اعتراف آدم
اعتراف به ستم
اعتراف به خطا
اعتراف به ظلم
اعتراف بی ثمر
اعتراف عیسی
اعتراف یهود
اعتراف فرشتگان
اعتراف در قیامت
اعتراف کافران
اعتراف مشرکان
اعتراف مؤمنان
اعتراف کفار