خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1787   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
سرگردانی منافقان دراثر گمراه شدن ازسوى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 143 سوره : النساء
امتناع هدایتیابی انسان درصورت گمراه شدن ازسوى خداوند
امتناع هدایت‌یابی انسان درصورت گمراه شدن ازسوى خداوند
سرگردانی منافقان بین ایمان...
كلمات كليدي :اضلال خدا ,اضلال خدا ,هدایت انسان ,ایمان و کفر ,اضلال خدا ,اضلال خدا ,سرگردانی منافقان ,گمراهی منافقان ,هدایت پس از گمراهی ,

محرومیت کسانی که خداوند گمراه نموده از راه نجات
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 46 سوره : الشورى
محرومیت کسانی که خداوند گمراه نموده از راه نجات
محرومیت ستمکاران و کافران از یار و یاور در قیامت
كلمات كليدي :اضلال الهی ,اضلال الهی ,ستمکاران در قیامت ,عاقبت ظلم ,محرومان از قیامت ,

اضلال شیطان ازطریق زیباجلوه دادن اعمال گمراهان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 63 سوره : النحل
اضلال شیطان ازطریق زیباجلوه دادن اعمال گمراهان
عذاب دردناک خداوند در انتظار گمراهانی که تحت ولایت شیطانند
ولایت شیطان بر گمراهان و منحرفان...
كلمات كليدي :اضلال شیطان ,اعمال گمراهان ,پیروان شیطان ,عذاب خداوند ,اضلال شیطان ,ولایت شیطان ,ولایت بر گمراهان ,ولایت بر فرشتگان ,

تنهائی و بی یاورى کسانی که به علت ظلمشان، خداوند گمراهشان نموده
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الروم
تنهائی و بی یاورى کسانی که به علت ظلمشان، خداوند گمراهشان نموده
گمراهی انسان در پی هوسرانی و خطا
پیروى جاهلانه ستمگران از هوسهاى خویش
نهی...
كلمات كليدي :اضلال الهی ,اضلال الهی ,گمراهی در پی هوسرانی ,پیروى از هوس ,تنهایی ستمگران ,تنهایی گمراهان ,ستمگران و هوس ,عواقب هوسرانی ,

هدایت برخی از امتها توسط خداوند و گمراهی برخی از آنها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : النحل
هدایت برخی از امتها توسط خداوند و گمراهی برخی از آنها
برانگیختن پیامبران در میان هر امت
وظیفه پیامبران در دعوت به پرستش خداوند و پرهیز از...
كلمات كليدي :اضلال الهی ,اضلال الهی ,هدایت الهی ,پیامبر هر امت ,برانگیختن پیامبران ,پرستش خدا ,پرهیز از طاغوت ,وظیفه پیامبران ,فرجام تکذیب کنندگان ,گردش در زمین ,

هدایت ناپذیرى کسانی که خداوند گمراهشان کرده
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 88 سوره : النساء
بازگشت منافقان به گمراهی دراثر اعمال زشت خویش
هدایت ناپذیرى کسانی که خداوند گمراهشان کرده
نکوهش گروهی از مسلمانان بخاطر دودستگی آنان در...
كلمات كليدي :اضلال خدا ,اعمال منافقان ,اضلال خدا ,دورستگی مسلمانان ,گمراهی منافقان ,هدایت پس از گمراهی ,نکوهش مسلمانان ,مقابله با منافقان ,هدایت منافقان ,هدایت پرهیزگاران ,هدایت مشرکان ,زلیخا و یوسف ,

اضلال انسان هدایت شده در اثر گناه
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 115 سوره : التوبة
نفی مؤاخذه قبل از بیان حکم
دانایی خداوند به هر چیز
اضلال انسان هدایت شده در اثر گناه
نهی پیامبر (ص) از اصرار زیاد در هدایت کافران
كلمات كليدي :اضلال هدایت شدگان ,مؤاخذه قبل از حکم ,علم خدا ,دانایی ,عواقب گناه ,اصرار در هدایت ,

اتمام حجت خداوند با مردمان ازطریق تبیین حقایق براى آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : ابراهیم
گمراه شدن و هدایت یافتن مردمان به دست خداوند و بر اساس خواسته او
همزبانی همه انبیاء با امتهایشان
توصیف خداوند به عزیز و حکیم
اتمام حجت...
كلمات كليدي :اتمام حجت خداوند ,اضلال خداوند ,انبیاء و امتها ,زبان انبیاء ,اوصاف خدا ,حکیم بودن خدا ,عزیز بودن خدا ,تبیین حقایق ,اتمام حجت خداوند ,خواسته خدا ,اتمام حجت خداوند ,هدایت خداوند ,

فروکش نکردن التهاب آتش دوزخ
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 97 سوره : الاسراء
هدایت ناپذیرى کسانی که خداوند گمراهشان سازد
رهیافتگی هدایت شدگان توسط خداوند
محشورشدن گمراهان در حالی که به روى چهره‌شان درافتاده‌اند
کور...
كلمات كليدي :آتش دوزخ ,اضلال خداوند ,هدایت شدگان الهی ,حشر بر صورت ,حشر گمراهان ,آتش دوزخ ,هدایت شایسته ,

نقش اراده خداوند در هدایت و ضلالت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 39 سوره : الانعام
نقش اراده خداوند در هدایت و ضلالت
ازکارافتادن قواى ادراکی انسان در اثر تکذیب آیات الهی
گمراهی و سرگردانی کافران در تاریکی و ظلمت
آمرزش...
كلمات كليدي :اراده خدا ,اضلال خدا ,تکذیب آیات ,اراده خدا ,هدایت خدا ,سرگردانی کافران ,موانع شناخت ,ظلمت کفر ,گمراهی کافران ,

كلمات كليدي مشابه :
اضلال خداوند
اضلال خدا
اضلال الهی
اضلال سامرى
اضلال ابلیس
اضلال شیطان
اضلال هدایت شدگان
نام خداوند
یاد خداوند
نعم خداوند
روح خداوند
علم خداوند
فضل خداوند
بیم از خداوند
عزت خداوند