خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  936   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
اختیار انسان در انتخاب راه هدایت و ضلالت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 27 سوره : ق
توانائی انسان بر مخالفت با وسوسه‌هاى شیطان
اختیار انسان در انتخاب راه هدایت و ضلالت
سخن شیطان همدم مشرکین خطاب به خداوند مبنی بر وانداشتن انسان...
كلمات كليدي :اختیار انسان ,اختیار انسان ,اختیار انسان ,اختیار انسان ,گمراهی انسان ,هدایت انسان ,شیاطین و مشرکان ,مخالفت با شیطان ,وسوسه هاى شیطان ,همنشینان مشرکان ,

اختیار آدمی در راهیابی و یاگمراهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 92 سوره : النمل
اختیار آدمی در راهیابی و یاگمراهی
بازگشت آثار خوب هدایت به خود شخص
ماموریت پیامبر در تلاوت قرآن
انحصار ماموریت پیامبر در هشدار دادن
برخوردارى...
كلمات كليدي :اختیار انسان ,اختیار در راهیابی ,اختیار در گمراهی ,اختیار انسان ,بهره مندى از هدایت ,ماموریت پیامبر ,هشدار دادن پیامبر ,تلاوت قرآن ,برخوردارى از هدایت ,هشدار خداوند ,

آفرینش انسان بدست خداوند و اختیار او در پذیرش حق و سرپیچی از آن
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 2 سوره : التغابن
آفرینش انسان به دست خداوند و اختیار او در پذیرش حق و سرپیچی از آن
آفرینش انسان بدست خداوند و اختیار او در پذیرش حق و سرپیچی از آن
قرارداشتن...
كلمات كليدي :آفرینش انسان ,اختیار انسان ,آفرینش انسان ,عملکرد انسان ,حضور خدا ,علم خدا ,

اختیار و آزادى انسان در پذیرش دین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 118 سوره : هود
اختیار و آزادى انسان در پذیرش دین
بی‌ارزشی اتحاد و هماهنگی ناشی از اکراه و اجبار
قدرت خداوند بر اکراه و اجبار انسانها به ایمان
بیهودگی ایمان...
كلمات كليدي :آزادى انسان ,آزادى در دین ,اجبار در اتحاد ,اجبار در ایمان ,ایمان به اجبار ,ایمان و اجبار ,اختلاف میان انسانها ,اختلافات دردین ,رفع اختلافات ,اختیار انسان ,اختیار در دین ,ایمان به اکراه ,آزادى انسان ,وحدت جوامع ,قدرت خدا ,انسان و دین ,وحدت جامعه ,

اختیار و آزادى انسان در پذیرش پندهاى قرآن و گرایش به حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 21 سوره : الغاشیة
نقش تفکر در کیفیت آفرینش جهان در راهیابی انسان به توحید در راه حق
بیهوده و بی‌حسابنبودن آفرینش جهان
بیهوده و بی‌حساب نبودن آفرینش جهان
اختیار...
كلمات كليدي :آزادى انسان ,تفکر در آفاق ,نظم آفرینش ,هدفمندى آفرینش ,اختیار انسان ,ارشاد به دین ,اعراض از مرتدین ,آزادى انسان ,برهان نظم ,پندگیرى از قرآن ,وظیفه پیامبر ,گرایش به حق ,عوامل هدایت ,مقابله با مرتدین ,

کفر و شرک، پیامد اختیار و آزادى اراده انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 99 سوره : یونس
آزادى عقیده و ایمان از نظر اسلام و قرآن
کفر و شرک،پیامد اختیار و آزادى اراده انسان
عدم تعلق مشیت الهی به ایمان آوردن همه انسانها
برحذرداشتن...
كلمات كليدي :آزادى اراده ,آزادى ایمان ,آزادى در اسلام ,آزادى عقیده ,پیامد آزادى ,ایمان آوردن انسانها ,اجبار به ایمان ,ایمان اجبارى ,اختیار انسان ,ایمان و اختیار ,پیامد اختیار ,آزادى اراده ,اراده خدا ,اصرار در هدایت ,اکراه بر ایمان ,خدا و انسان ,ایمان بیهوده ,شرط ایمان ,پیامبر و کافران ,استمرار هدایت ,هدایت کافران ,

هدایت الهی و مخیر بودن انسان میان شکر و کفر
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : الانسان
هدایت الهی و مخیر بودن انسان میان شکر و کفر
انتساب نیکی و هدایت به خداوند منان
كلمات كليدي :اختیار انسان ,هدایت الهی ,اختیار انسان ,شکر و کفر ,

اختیار و آزادى مردم در انتخاب راه هدایت و ضلالت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 19 سوره : المزمل
اختیار و آزادى مردم در انتخاب راه هدایت و ضلالت
ارزش شب زنده دارى و پرداختن به عبادت خدا
نزول قرآن براى پند و اندرز و تذکر مردم و دعوت آنان...
كلمات كليدي :آزادى انسان ,اختیار انسان ,ارزش شب زنده دارى ,ارزش عبادت ,انذار مردم ,آزادى انسان ,راه ضلالت ,راه هدایت ,فلسفه نبوت ,نزول قرآن ,

اختیار انسان در گزینش هدایت یا گمراهی
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 108 سوره : یونس
اختیار انسان در گزینش هدایت یا گمراهی
بازگشت نتیجه اعمال هر کس بخود وى
عدم مسئولیت پیامبران نسبت به پذیرش هدایت یا گمراهی از سوى مردم
بهره‌مندى...
كلمات كليدي :آزادى دین ,آزادى عقیده ,اختیار انسان ,نتیجه اعمال ,گمراهی انسان ,هدایت یافتن انسان ,پیامبر و مردم ,مسئولیت پیامبران ,آزادى دین ,گمراهی مردم ,هدایت یافتن مردم ,

عناد و طغیان انسان دراثر غرور کبرورزى
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : عبس
سهولت شریعت و پیروى از خدا براى بشر
تشکل و آفرینش انسان از نطفه بی‌ارزش
قدرت خداوند در آفرینش و تکامل انسان از هنگام انعقاد نطفه تا مرگ
آزادى...
كلمات كليدي :آثار غرور ,آسانی دین ,آفرینش انسان ,اختیار انسان ,انسان در رحم ,ترکیب انسان ,تکامل انسان ,ساختمان انسان ,طغیان انسان ,غرور انسان ,هدایت انسان ,پیروى از خدا ,تجاوز از حد ,تدبیر خدا ,قدرت خدا ,عوامل طغیان ,عوامل ناسپاسی ,آثار غرور ,

كلمات كليدي مشابه :
اختیار انسان
اختیار و انسان
اختیار در دین
اختیار خدا
دین و اختیار
اختیار جنیان
اختیار آدمی
اختیار در دیندارى
اختیار گنهکار
ایمان و اختیار
پیامد اختیار
اختیار پیامبر
اختیار خداوند
اختیار در راهیابی
اختیار در گمراهی