خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  188   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آگاهی خداوند به نهان و آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 94 سوره : التوبة
آگاهی خداوند به نهان و آشکار
آگاهی مسلمانان از اخبار منافقان از طریق وحی
بازگشت انسانها بسوى خدا و آگاه شدن آنان از اعمال خود
تکذیب گفته‌هاى...
كلمات كليدي :آگاهی به آشکار ,آگاهی به آشکار ,آگاهی به نهان ,آگاهی خدا ,اخبار منافقان ,اعمال در قیامت ,بازگشت به سوى خدا ,پیامبر و منافقان ,تکذیب منافقان ,منافقان و جهاد ,عذرخواهی منافقان ,فریبکارى منافقان ,مؤمنان و منافقان ,مسلمانان و منافقان ,افشاى منافقان ,کردار منافقان ,آگاهی از نهان ,

آگاهی خداوند نسبت به اسرار درونی انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : هود
آگاهی خداوند از فعالیتهاى مخفی و علنی مشرکان
آگاهی خداوند نسبت به اسرار درونی انسانها
نهان کارى
علم خداوند به نهان و آشکار مردم
كلمات كليدي :آگاهی از اسرار ,آگاهی خدا ,آگاهی از اسرار ,اسرار انسان ,فعالیتهاى مشرکان ,نهان کارى مشرکان ,عالم به نهان ,

آگاهی خداوند از نهان ترین اسرار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : طه
آگاهی خداوند بر نهان و نهانتر
آگاهی خداوند بر نهان و نهان‌تر
آگاهی خداوند از نهان ترین اسرار
آگاهی خداوند از نهانترین اسرار
خداوند، داناى...
كلمات كليدي :آگاهی از اسرار ,آگاهی از نهان ,آگاهی خداوند ,آگاهی از اسرار ,آشکار و نهان ,

آگاهی خداوند از نهان و آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 105 سوره : التوبة
آگاهی خداوند از نهان و آشکار
آگاه ساختن انسان از اعمال او در قیامت
آگاهی پیامبر (ص) و مؤمنان از کردار مردم
آگاهی خداوند از اعمال مسلمانان
توصیه...
كلمات كليدي :آگاهی از آشکار ,آگاهی از آشکار ,آگاهی از نهادن ,آگاهی انسان ,آگاهی پیامبر ,آگاهی خدا ,آگاهی مؤمنان ,اعمال انسان ,اعمال مردم ,اعمال مسلمانان ,مراقبت در اعمال ,انسان در قیامت ,بازگشت به سوى خدا ,توصیه به مراقبت ,آفرینش نوین ,

خداوند، داناى به نهان و آشکار انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : الانعام
خداوند، داناى به نهان و آشکار انسان
خداوند، آگاه از اعمال انسان
آگاهی خداوند به پنهان و آشکار
آگاهی پروردگار به تمامی نهانی‌هاى جهان
كلمات كليدي :آشکار و نهان ,اعمال آشکار ,آگاهی خداوند ,اعمال انسان ,اعمال نهان ,آگاه به نهان ,نهانیهاى جهان ,

آگاهی خداوند از سخنان آشکار و نهان بندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 110 سوره : الانبیاء
آگاهی خداوند از مقاصد و نیات بندگان
آگاهی خداوند از سخنان آشکار و نهان بندگان
ستایش مؤمنان بسبب امر به معروف و نهی از منکر
كلمات كليدي :آگاهی از سخنان ,آگاهی از نیات ,علم خداوند ,آگاهی از سخنان ,نهی از منکر ,

آراستن اعمال انسان در نظر او براى بازداشتن وى از سجده بر خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 25 سوره : النمل
آگاهی خداوند به پنهان و آشکار
آراستن اعمال انسان در نظر او براى بازداشتن وى از سجده بر خدا
آگاهی خداوند به نهان و آشکار
كلمات كليدي :آراستن اعمال ,آگاه به آشکار ,آگاه به نهان ,آراستن اعمال ,اعمال انسان ,سجده بر خدا ,علم خداوند ,منع از سجده ,آگاهی به نهان ,

علم و آگاهی خداوند بر اعمال پنهان و انفاق و صدقات نهانی آدمیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : البلد
علم و آگاهی خداوند بر اعمال پنهان و انفاق و صدقات نهانی آدمیان
نهان کارى
كلمات كليدي :اعمال بندگان ,انفاق نهایی ,اعمال بندگان ,علم خدا ,نهان کارى مشرکان ,

علم خداوند به نهان و آشکار مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 74 سوره : النمل
علم خداوند به نهان و آشکار مردم
آگاهی خداوند به تمام اسرار و پنهانی‌هاى آدمی
تحریم کردار زشت آشکار و نهان
كلمات كليدي :عالم به آشکار ,پنهان نزد خداوند ,علم خداوند ,عالم به آشکار ,عالم به نهان ,پنهانیها نزد خداوند ,زشت کارى نهان ,

آگاهی خداوند به هر نهان و آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 6 سوره : السجدة
آگاهی خداوند به هر نهان و آشکار
تقوا معیار راستین ارجمندى انسان درنزد خدا
كلمات كليدي :اسرار نزد خداوند ,اسرار نزد خداوند ,علم خداوند ,ارجمندى نزد خدا ,

كلمات كليدي مشابه :
آگاهی به نهان
آگاهی از نهان
آگاه به نهان
آشکار و نهان
اعمال نهان
انفاق نهان
زشت کارى نهان
رازهاى نهان
عالم به نهان
نهان کارى مشرکان
آگاهی خدا
آگاهی از عمل
آگاهی از غیب
آگاهی پس از مرگ
آگاهی در دین