خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  1126   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آگاهی خداوند از نهان و آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 105 سوره : التوبة
آگاهی خداوند از نهان و آشکار
آگاه ساختن انسان از اعمال او در قیامت
آگاهی پیامبر (ص) و مؤمنان از کردار مردم
آگاهی خداوند از اعمال مسلمانان
توصیه...
كلمات كليدي :آگاهی از آشکار ,آگاهی از آشکار ,آگاهی از نهادن ,آگاهی انسان ,آگاهی پیامبر ,آگاهی خدا ,آگاهی مؤمنان ,اعمال انسان ,اعمال مردم ,اعمال مسلمانان ,مراقبت در اعمال ,انسان در قیامت ,بازگشت به سوى خدا ,توصیه به مراقبت ,آفرینش نوین ,

بازگشت انسان بسوى پروردگار و آگاهی یافتن از اعمال خود
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : یونس
بازگشت انسان بسوى پروردگار و آگاهی یافتن از اعمال خود
بهره‌مندى انسان از زندگی دنیا
بازگشت زیان و ستم به خود ستمگر
طغیان و سرکشی انسانها...
كلمات كليدي :آگاهی از اعمال ,آگاهی از اعمال ,بازگشت به خدا ,بهره مندى از دنیا ,عذاب ستمگر ,سرکشی انسانها ,نتیجه ظلم ,نجات از مرگ ,نتیجه ستم ,

آگاهی خداوند از اعمال پیامبر (ص) و مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 61 سوره : یونس
آگاهی خداوند از اعمال پیامبر (ص) و مردم
نظارت و مراقبت نسبت به جزئیات اعمال بندگان
ثبت و درج همه چیز در کتابی روشن
حضور همه موجودات در محضر...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,اعمال پیامبر ,اعمال مردم ,مراقبت بر اعمال ,نظارت بر اعمال ,ثبت حوادث ,آگاهی خدا ,خدا و خلق ,محضر خدا ,کتاب روشن ,نظارت الهی ,

مالکیت خداوند بر همه مکرها و آگاهی او از همه اعمال
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 42 سوره : الرعد
مالکیت خداوند بر همه مکرها و آگاهی او از همه اعمال
آگاه شدن کافران از سعادت اخروى اهل ایمان در آینده نزدیک
مکر و نیرنگ امتهاى پیشین دربرابر...
كلمات كليدي :آگاهی از اعمال ,آگاهی خدا ,سعادت اخروى ,آگاهی از اعمال ,امتهاى پیشین ,انبیاء و امتها ,نیرنگ امتها ,انکار رسالت ,پیامبر و کافران ,مالکیت خدا ,سعادت مؤمنان ,مالکیت بر مکرها ,فرجام نیرنگ ,

ثبت و نگهدارى اعمال انسان درنزد خدا و آگاهی او از آنها در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : الانفطار
ثبت و نگهدارى اعمال انسان درنزد خدا و آگاهی او از آنها در قیامت
رستاخیز مردم از قبرها براى حضور در محشر در قیامت
نکوهش یهودیان به سبب داشتن...
كلمات كليدي :آگاهی از عمل ,نگارش اعمال ,انسان در قیامت ,حضور در محشر ,علم خدا ,رستاخیز مردم ,آگاهی از عمل ,نکوهش یهود ,

آگاهی خداوند نسبت به اعمال انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 117 سوره : المائدة
آگاهی و گواهی خداوند نسبت به همه امور
ماموریت حضرت عیسی در ابلاغ توحید
گواهی پیامبران بر اعمال امت خود
آگاهی خداوند نسبت به اعمال انسانها
نفی...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,آگاهی خدا ,ابلاغ توحید ,اعمال امت ,اعمال انسانها ,بشر بودن حضرت عیسی ,گواهی پیامبران ,دعوت به توحید ,دعوت حضرت عیسی ,ماموریت حضرت عیسی ,آگاهی خدا ,آگاهی خدا ,گواهی خدا ,

آگاهی خداوند از اعمال بندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 112 سوره : هود
مامور بودن پیامبر (ص) و مؤمنان به استقامت بخاطر فرمان خدا
آگاهی خداوند از اعمال بندگان
ماموربودن پیامبر (ص) و مؤمنان به استقامت بخاطر فرمان...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,استقامت در دین ,اعمال بندگان ,وظیفه پیامبر ,آگاهی خدا ,منع از طغیان ,وظیفه مؤمنان ,

آگاهی خداوند به نهان و آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 94 سوره : التوبة
آگاهی خداوند به نهان و آشکار
آگاهی مسلمانان از اخبار منافقان از طریق وحی
بازگشت انسانها بسوى خدا و آگاه شدن آنان از اعمال خود
تکذیب گفته‌هاى...
كلمات كليدي :آگاهی به آشکار ,آگاهی به آشکار ,آگاهی به نهان ,آگاهی خدا ,اخبار منافقان ,اعمال در قیامت ,بازگشت به سوى خدا ,پیامبر و منافقان ,تکذیب منافقان ,منافقان و جهاد ,عذرخواهی منافقان ,فریبکارى منافقان ,مؤمنان و منافقان ,مسلمانان و منافقان ,افشاى منافقان ,کردار منافقان ,آگاهی از نهان ,

آگاهی و احاطه خداوند به اعمال کافران و مشرکان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 47 سوره : الانفال
نهی مسلمانان از پیروى کارهاى ابلهانه و غرورآمیز و بی‌محتوا
آگاهی و احاطه خداوند به اعمال کافران و مشرکان
نهی مؤمنان از تحریم امور حلال...
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,کارهاى غرور آمیز ,کارهاى ابلهانه ,احاطه خدا ,اعمال کافران ,اعمال مشرکان ,کارهاى بی محتوا ,آگاهی خدا ,وظایف مسلمانان ,

آگاهی خداوند از اعمال انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 93 سوره : النمل
آگاهی خداوند از اعمال انسانها
انحصار ستایش و سپاس به خداوند
كلمات كليدي :آگاهی خدا ,اعمال انسانها ,آگاهی خدا ,سپاس خدا ,ستایش خدا ,

كلمات كليدي مشابه :
آگاهی از اعمال
آگاهی به اعمال
آگاهی خدا
آگاهی از عمل
آگاهی از غیب
آگاهی پس از مرگ
آگاهی در دین
آگاهی لوط
آگاهی از انفاق
آگاهی از نجوا
آگاهی خداوند
آگاهی از نهادن
آگاهی در آخرت
آگاهی به نیات
آگاهی از عملکرد