خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  195   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آگاهی خداوند نسبت به اسرار درونی انسانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : هود
آگاهی خداوند از فعالیتهاى مخفی و علنی مشرکان
آگاهی خداوند نسبت به اسرار درونی انسانها
نهان کارى
علم خداوند به نهان و آشکار مردم
كلمات كليدي :آگاهی از اسرار ,آگاهی خدا ,آگاهی از اسرار ,اسرار انسان ,فعالیتهاى مشرکان ,نهان کارى مشرکان ,عالم به نهان ,

علم خداوند به اسرار پنهان در سینه‌ها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 23 سوره : لقمان
علم خداوند به اسرار پنهان در سینه‌ها
دلدارى خداوند به پیامبر (ص) درباره سرپیچی کافران
سرانجام وخیم کافران
كلمات كليدي :آگاهی از اسرار ,آگاهی خداوند ,آگاهی از اسرار ,خداوند و بندگان ,پیامبر و کفار ,دلدارى به پیامبر ,سرپیچی از پیامبر ,سرانجام کافران ,عواقب کفر ,

آگاهی خداوند از نهان ترین اسرار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : طه
آگاهی خداوند بر نهان و نهانتر
آگاهی خداوند بر نهان و نهان‌تر
آگاهی خداوند از نهان ترین اسرار
آگاهی خداوند از نهانترین اسرار
خداوند، داناى...
كلمات كليدي :آگاهی از اسرار ,آگاهی از نهان ,آگاهی خداوند ,آگاهی از اسرار ,آشکار و نهان ,

آگاهی خداوند به اسرار پنهان دلها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 4 سوره : التغابن
قرارداشتن جهان و عملکرد ظاهرى و باطنی انسان در محضر خداوند
آگاهی خداوند به اسرار پنهان دلها
سلام، تحیت بهشتیان در دیدار با خداوند
كلمات كليدي :علم به اسرار ,عمل انسان ,جهان نزد خدا ,حضور خدا ,علم خدا ,علم به اسرار ,تحیت نزد خداوند ,

آگاهی و مالکیت خدا بر همه اسرار و پنهانیهاى آفرینش
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 77 سوره : النحل
آگاهی و مالکیت خدا بر همه اسرار و پنهانی‌هاى آفرینش
برپائی قیامت به سهولت و با سرعت یک چشم برهم زدن
قدرت مطلق خداوند بر همه چیز
كلمات كليدي :اسرار آفرینش ,آگاهی خدا ,اسرار آفرینش ,قدرت خدا ,مالکیت خدا ,قدرت خداوند ,برپائی قیامت ,

آگاهی خداوند به تمامی اسرار آسمانها و زمین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 38 سوره : فاطر
آگاهی خداوند به اسرار سینه‌ها
آگاهی خداوند به تمامی اسرار آسمانها و زمین
آگاهی خداوند به هر نهان و آشکار
كلمات كليدي :اسرار نزد خداوند ,اسرار نزد خداوند ,اسرار نزد خداوند ,اسرار نزد خداوند ,علم خداوند ,اسرار نزد خداوند ,اسرار نزد خداوند ,

آگاهی خداوند از اسرار قلبی آدمیان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 7 سوره : المائدة
برحذر داشتن از مخالفت با دستورات خداوند
یادآورى پیمان خدا با مسلمانان
آگاهی خداوند از اسرار قلبی آدمیان
دعوت مسلمانان به یادآورى نعمتهاى...
كلمات كليدي :اسرار قلبی ,پرهیز از مخالفت ,پیمان با مسلمانان ,پیمان خدا ,علم خدا ,مخالفت با خدا ,نعمتهاى خدا ,اسرار قلبی ,یادآورى نعمت ,

پوشیدهنبودن هیچ امر انسانی و غیرانسانی براى خداوند
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 16 سوره : غافر
پوشیده نبودن هیچ امر انسانی و غیرانسانی براى خداوند
بروز باطن و حقیقت و ملکوت انسانها و رفتار و افکار آنان در قیامت
قدرت و احاطه و سیطره مطلق...
كلمات كليدي :آگاهی به اسرار ,آگاهی به اسرار ,بروز حقیقت ,بروز در قیامت ,بروز ملکوت ,سیطره خداوند ,علم خداوند ,قدرت خداوند ,فرمانروا در قیامت ,

آگاهی خداوند به تمام نهانیها و القاء اسرار در سینه‌هاى ابرار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 48 سوره : سبأ
آگاهی خداوند به تمام نهانیها و القاء اسرار در سینههاى ابرار
آگاهی خداوند به تمام نهانیها و القاء اسرار در سینه‌هاى ابرار
القاء حق و وحی به...
كلمات كليدي :آگاهی خداوند ,اسرار براى ابرار ,وحی به پیامبر (ص) ,آگاهی خداوند ,نهانیها نزد خداوند ,وحی به پیامبر (ص) ,

آگاهی خداوند از اسرار زمین و آسمانها
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 26 سوره : الکهف
آگاهی خداوند از اسرار زمین و آسمانها
آگاهی خداوند از مدت خواب اصحاب کهف
خداوند، تنها یاور و سرپرست اصحاب کهف
کمال شنوائی و بینائی خدا
كلمات كليدي :اسرار آسمانها ,اسرار آسمانها ,اسرار زمین ,خواب اصحاب کهف ,درنگ اصحاب کهف ,سرپرست اصحاب کهف ,یاور اصحاب کهف ,بینایی خدا ,شنوایی خدا ,علم خداوند ,

كلمات كليدي مشابه :
آگاهی از اسرار
آگاهی به اسرار
حفظ اسرار
علم به اسرار
اسرار مسلمانان
اسرار قلبی
اسرار آدمیان
اسرار کفار
اسرار آفرینش
اسرار آسمانها
اسرار زمین
آگاه به اسرار
اسرار انسان
اسرار نزد خداوند
اسرار منافقان