خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  145   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
بهره‌مند نمودن مشرکان قوم پیامبر و پدران آنان تا رسیدن حقیقت و فرستاده‌اى آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 29 سوره : الزخرف
كلمات كليدي :مهلت براى مشرکین ,

نزول دلیلی آشکار و نورى تابناک ازسوى خداوند براى مردم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 174 سوره : النساء
نزول دلیلی آشکار و نورى تابناک ازسوى خداوند براى مردم
پاسخ خداوند به درخواست مشرکان مبنی بر نزول ملائکه
بیرون آوردن مؤمنان از تاریکی‌ها...
كلمات كليدي :دلیل آشکار ,برهان خدا ,دلیل آشکار ,نزول ملائکه ,مؤمنان و نور ,

آشکارشدن دوزخ در برابر چشمان بر بینندگان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 36 سوره : النازعات
آشکارشدن دوزخ در برابر چشمان بر بینندگان
كلمات كليدي :آشکار شدن دوزخ ,آشکار شدن دوزخ ,آشکار شدن دوزخ ,

آزار دادن بیدلیل مردم مؤمن، بهتان و گناهی آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 58 سوره : الاحزاب
آزار دادن بیدلیل مردم مؤمن، بهتان و گناهی آشکار
آزار دادن بی‌دلیل مردم مؤمن، بهتان و گناهی آشکار
وعده خداوند بر یاورى مؤمنان
كلمات كليدي :آزار مؤمنین ,گناه آشکار ,یاورى مؤمنان ,

ترغیب به برپایی نماز و انفاق پنهانی و آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 31 سوره : ابراهیم
ترغیب به برپایی نماز و انفاق پنهانی و آشکار
قابل جبران‌نبودن تقصیرها و گناهان در روز قیامت
نبود دادوستد و دوستی در قیامت
اقامه نماز و...
كلمات كليدي :انفاق آشکار ,انفاق آشکار ,انفاق پنهان ,برپاداشتن نماز ,جبران تقصیرها ,جبران گناهان ,داد و ستد در قیامت ,دوستی در قیامت ,روز قیامت ,

نهی زنان پیامبر از آشکارساختن زینتهاى خود در انظار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 33 سوره : الاحزاب
تعلق اراده الهی به زدودن آلودگی از اهل بیت پیامبر (ص) و پاکیزه گردانیدن آنان
راه نداشتن هیچگونه پلیدى و ناپاکی به اهلبیت (ع)
طهارت و پاکی...
كلمات كليدي :آشکار ساختن زینت ,اراده الهی ,اهل بیت و پلیدى ,طهارت اهل بیت ,برپایی نماز ,فرمان بردن از رسول ,زنان پیامبر ,ماندن در خانه ,فرمان بردن از خدا ,آشکار ساختن زینت ,آشکار ساختن زینت ,

آگاهی خداوند به نهان و آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 94 سوره : التوبة
آگاهی خداوند به نهان و آشکار
آگاهی مسلمانان از اخبار منافقان از طریق وحی
بازگشت انسانها بسوى خدا و آگاه شدن آنان از اعمال خود
تکذیب گفته‌هاى...
كلمات كليدي :آگاهی به آشکار ,آگاهی به آشکار ,آگاهی به نهان ,آگاهی خدا ,اخبار منافقان ,اعمال در قیامت ,بازگشت به سوى خدا ,پیامبر و منافقان ,تکذیب منافقان ,منافقان و جهاد ,عذرخواهی منافقان ,فریبکارى منافقان ,مؤمنان و منافقان ,مسلمانان و منافقان ,افشاى منافقان ,کردار منافقان ,آگاهی از نهان ,

تکذیب حقیقت از سوى کافران و سردرگمی آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 5 سوره : ق
تکذیب حقیقت از سوى کافران و سردرگمی آنان
كلمات كليدي :تکذیب حقیقت ,تکذیب حقیقت ,کفار و حقیقت ,سردرگمی کافران ,

آگاهی خداوند از نهان و آشکار
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 105 سوره : التوبة
آگاهی خداوند از نهان و آشکار
آگاه ساختن انسان از اعمال او در قیامت
آگاهی پیامبر (ص) و مؤمنان از کردار مردم
آگاهی خداوند از اعمال مسلمانان
توصیه...
كلمات كليدي :آگاهی از آشکار ,آگاهی از آشکار ,آگاهی از نهادن ,آگاهی انسان ,آگاهی پیامبر ,آگاهی خدا ,آگاهی مؤمنان ,اعمال انسان ,اعمال مردم ,اعمال مسلمانان ,مراقبت در اعمال ,انسان در قیامت ,بازگشت به سوى خدا ,توصیه به مراقبت ,آفرینش نوین ,

خداوند، داناى به نهان و آشکار انسان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : الانعام
خداوند، داناى به نهان و آشکار انسان
خداوند، آگاه از اعمال انسان
آگاهی خداوند به پنهان و آشکار
آگاهی پروردگار به تمامی نهانی‌هاى جهان
كلمات كليدي :آشکار و نهان ,اعمال آشکار ,آگاهی خداوند ,اعمال انسان ,اعمال نهان ,آگاه به نهان ,نهانیهاى جهان ,

كلمات كليدي مشابه :
آشکار شدن حقیقت
دیل آشکار
انفاق آشکار
دشمنی آشکار
گناه آشکار
آگاه به آشکار
زناى آشکار
هدایت آشکار
آشکار شدن باطن
آشکار شدن دوزخ
آشکار و نهان
اعمال آشکار
آگاهی از آشکار
آگاهی به آشکار
دلیل آشکار