خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  3   -  نمايش ركوردهاي 1تا 3
بخش ها
تازه ترين مقالات
اصول مشاوره
تبليغ درخارج از كشور
تبليغ و كودك و نوجوان
راهنماي سايت
روش تبليغ
روش تبليغ در اينترنت
روش تبليغ در محيط دانشجويي
روش سخنراني ديني
روش كلاسداري
فرق و ادیان
فن رثاء
مباني تربيت
مديريت فرهنگي
مديريت مسجد
ويژه نامه ها
تبليغات فرهنگي و فرهنگ تبليغات
[ قالب : مديريت فرهنگي ] [ پدیدآورنده:فيروزه عظيمي كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي]
كلمات كليدي : ندارد.

رسالت هاي بايسته در مديريت تبليغ ديني
[ قالب : مديريت فرهنگي ] [ پدیدآورنده:على اقليدى نژاد ]
به راستى، رسالت مديران تبليغ چيست؟ به عبارت ديگر، وظايف مهم و اساسى آن ها در روند مديريت در چه اهداف و فعاليت هايى خلاصه مى شود؟
آنچه از پى مى آيد، تلاشى است در جهت...
كلمات كليدي : ندارد.

گذري بر مفهوم شناسي مديريت و برنامه ريزي در تبليغ ديني
[ قالب : مديريت فرهنگي ] [ پدیدآورنده: علي اقليدي نژاد ]
با گذرى بر كتاب شناسى و مقالات نوشته شده در حوزه تبليغ دينى، به راحتى مى توان دريافت يكى از مسائلى كه همواره مورد غفلت قرار گرفته، مراحل كلان در تبليغ دينى است كه...
كلمات كليدي : ندارد.